31. januar 2019

Flere små børn får styrket deres sprog

Et lille sprog kan have store konsekvenser for små børns trivsel og senere skolegang. Med en ny, stor donation fra Egmont Fonden vil Mary Fonden over de næste tre år skærpe indsatsen for de sprogligt mest udfordrede børn.
LæseLeg - dialogisk læsning

Flere små børn i danske dagtilbud vil i fremtiden få styrket deres kommunikative evner gennem gode læseoplevelser og leg. Det sker, når Mary Fonden med støtte fra Egmont Fonden over de næste tre år videreudvikler og udbreder projekt LæseLeg, så det når endnu flere af de allermest sprogligt udfordrede børn. Egmont Fonden har doneret 5.715.000 kr. til indsatsen.

Alle børn har brug for at kunne sætte ord på deres tanker og følelser – og mangel på sprog kan være en hindring i forhold til at indgå i fællesskabet og i at udvikle det enkelte barns fulde potentiale. Vi ved, at LæseLeg virker, men vi har også en begrundet antagelse om, at vi kan målrette programmet endnu mere til de børn, der er sprogligt allermest udfordret,”

siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

LæseLeg, der siden 2012 har hjulpet pædagoger med at styrke børns sprog og relationer, er baseret på den anerkendte metode dialogisk læsning, der handler om at læse billedbøger på en måde, der involverer børn i samtaler om bogen, kombineret med kreative aktiviteter og leg.

Tidligere følgeforskning har vist, at LæseLeg har en positiv effekt på børns ordforråd, selvtillid og sociale relationer, men peger også på, at effekten for de sprogligt mest udfordrede børn, herunder tosprogede, kan styrkes.

Egmont Fonden har tiltrådt Småbørnsløftets mål om, at alle småbørn skal have et godt børneliv og udvikle de nødvendige forudsætninger for en god skolegang. En alderssvarende sproglig udvikling er helt afgørende for dette. Vi håber, at LæseLeg med vores støtte kommer til at bidrage markant til, at ikke mindst udsatte børn tidligt i livet får den sproglige støtte, som de har behov for,” siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Donationen fra Egmont Fonden vil bl.a. gå til udvikling af et nyt LæseLeg-kursus for pædagogisk personale, øget fokus på forældreinddragelse, samarbejde med kommuner og eksperter samt en fokusering af LæseLeg-materialerne ift. tosprogede børn. Det hele vil bygge ovenpå de eksisterende erfaringer og på dialog med pædagoger, forældre og ikke mindst børnene selv.

I udviklingen vil der desuden blive lagt vægt på at tilpasse LæseLeg til den styrkede pædagogiske læreplan, der trådte i kraft i 2018. Undervejs i projektperioden vil effekten på såvel børnenes sprog som deres sociale relationer blive undersøgt for at afdække, hvad der virker og evt. udfordrer.

Den forstærkede LæseLeg-indsats bidrager til målene i Småbørnsløftet, som Mary Fonden er medunderskriver af.

Fakta

Om Egmont Fonden

 • Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, som består af en kommerciel del, som driver medievirksomhed, og en almennyttig del, der arbejder for at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Hvert år går knap 100 mio. kr. af overskuddet fra Egmont Fondens medievirksomhed til de almennyttige indsatser i Danmark og i Norge
 • Målet i Egmont Fondens almennyttige strategi er, at alle unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. Det betyder i praksis, at alle børn og unge skal kunne læse, regne og skrive, når de forlader skolen. Og de skal have udviklet sociale og personlige kompetencer, der sikrer, at de er i stand til at skabe sig et godt liv
 • Læs mere på egmontfonden.dk

Om Småbørnsløftet

 • Småbørnsløftet er et løfte afgivet af organisationer, myndigheder, fonde, videnspersoner og fagfolk om at give alle børn samme chancer for at trives, lære og udvikle sig.
 • Baggrunden er forskning, som viser, at selvom Danmark for de fleste børn er et godt sted at vokse op, så oplever børn stadig en ulighed i læring, som har konsekvenser for dem helt ind i voksenlivet.
 • Småbørnsløftets mål er:
 • At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang.
 • At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.
 • Underskrivere af Småbørnsløftet forpligter sig til at handle, så alle børn sikres gode lærings- og udviklingsmuligheder. Aktuelt har 108 skrevet under på Småbørnsløftet, herunder Mary Fonden.
 • Småbørnsløftet er formuleret af Småbørnsalliancen, som udgøres af en bred kreds af organisationer, myndigheder, fonde, fagprofessionelle, vidensmiljøer m.fl., herunder Egmont Fonden og DEA.
 • Læs mere på småbørnsløftet.dk

Af:

Simone Bodholt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …