Hjem / Om Mary Fonden / Økonomi og drift

Økonomi og drift

Økonomi

Mary Fonden har i regnskabsåret 2022 realiseret et resultat før uddelinger på kr. -5,2 mio. Underskuddet hidrører primært fra et samlet afkast af investeringer på kr. -22,2 mio., der er omkostningsført i resultatopgørelsen samt donationer fra bidragsydere på kr. 17 mio., der er indtægtsført i resultatopgørelsen. Som det fremgår af nedenstående nøgletal har årets negative værdireguleringer fra investeringerne påvirket årets resultat i væsentligt omfang. Set over en 5-årig periode har der dog været et positivt afkast fra investeringerne på kr. 8,8 mio. Værdireguleringerne påvirker ikke fondens aktivitetsniveau, da værdireguleringer – såvel positive som negative – henføres til fondens kapital.

Mio. kr.20222021202020192018
Renter og udbytter7,273,723,203,436,54
Realiserede gevinst/tab-11,940,89-0,264,60-0,07
Urealiserede gevinster/tab-17,545,327,156,94-10,46
Afkast-22,219,9310,0914,97-3,99

Mary Fondens samlede egenkapital er i regnskabsåret faldet med kr. 28,1 mio. fra kr. 225,0 mio. til kr. 196,9 mio. Den bundne kapital er reduceret med kr. 27,5 mio., der primært skyldes en negativ påvirkning fra realiserede og urealiserede afkast fra investeringer på kr. -29,5 mio. samt en positiv påvirkning fra modtaget donation på kr. 2,0 mio. Den disponible kapital er reduceret med kr. 0,6 mio., da uddelingerne i regnskabsåret overstiger indtægterne fra bidragsydere samt renter og udbytter fra investeringerne. Reduktionen af den disponible kapital er i overensstemmelse med forventningerne, da det tilstræbes, at Mary Fondens disponible kapital anvendes til opfyldelse af fondens formål.

Mary Fondens kapital skal overholde Anbringelsesbekendtgørelsen og er placeret i en balanceret portefølje med et moderat risikoniveau, hvor der både er investeret i obligationer og aktier. Fondens portefølje efterlever danske og internationale anbefalinger for ansvarlige investeringer, og investeringerne vil udelukkende ske via EU kategoriseret Artikel 8 & 9 fonde. Det samlede afkast på porteføljen i 2022 var -10,33% mod et benchmarkafkast på -9,29%, hvilket ikke er et tilfredsstillende afkast. 2022 har været et historisk dårligt investeringsår, der har været påvirket af Ruslands invasion af Ukraine samt centralbankernes hårde kurs over for inflation. Det har resulteret i stigende renter og faldende aktiekurser, hvilket har givet negative afkast på både aktier og obligationer. 

Siden medio 2022 har porteføljen været undervægtet mod aktier og kreditobligationer og overvægtet i danske obligationer, da der fortsat ønskes en defensiv aktivallokering.

Nøgletal

20222021202020192018
Årets resultat før uddelinger-5,227,428,232,46,7
Bruttouddelinger24,825,224,022,118,7
Årets resultat*-30,02,24,210,3-12,0
Aktiver i alt204,4231,7231,5220,6186,6
Bunden kapital186,7214,2212,2193,3169,7
Disponibel kapital10,210,88,611,312,6
Egenkapital i alt196,9225,0220,8204,6182,4
* Det negative resultat i 2018 skyldtes en ændring i regnskabspraksis vedrørende indregning af urealiserede kursreguleringer. Disse kursreguleringer har tidligere været indregnet direkte på den bundne kapital i egenkapitalen, men indregnes nu direkte i resultatopgørelsen for at give et mere retvisende billede. Ændringen i 2018 har betydet, at årets resultat er reduceret med 10,5 mio. kr.

Uddelinger

Bruttouddelingerne er i væsentlig grad på niveau med sidste års uddelinger.

Forventningen til 2023 er, at uddelingerne vil stige i takt med, at både nye og igangværende projekter udvikles og skaleres.

Investeringspolitik/placering af formuen

Fondens investeringspolitik og retningslinjer er udformet således, at der sikres en god risikospredning med fokus på kapitalbevarelse. Investeringsretningslinjerne overholder ”Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler”.

Forvaltningen sker gennem en ekstern porteføljeforvalter og der investeres i såvel rentebærende fordringer som aktier og erhvervsobligationer både direkte og indirekte gennem investeringsforeninger.

Fondens portefølje efterlever danske og internationale anbefalinger for ansvarlige investeringer, herunder de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer og anbefalinger om aktivt ejerskab fra Komité for God Selskabsledelse.

Porteføljeforvalteren tager aktivt stilling til, om hvert eneste selskab, der investeres i, lever op til de fastsatte krav. Desuden ekskluderer porteføljeforvalteren følgende typer af virksomheder fra fondens portefølje:

 • Virksomheder der bryder internationale normer, herunder Global Compacts 10 principper eller OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.
 • Virksomheder, der har mere end 5 % af sine indtægter fra produktion eller distribution af enten alkohol, tobak, våben, pornografi eller hasard
 • Virksomheder, der har mere end 5 % af sine indtægter fra produktion; distribution; levering af udstyr til eller servicering af produktion af fossile brændsler (termisk kul, olie og gas) Virksomheder, der har mere end 50 % af sine indtægter fra produktion af energi (kul eller varme) fra termisk kul
 • For investering i statsobligationer anvender porteføljeforvalteren et sæt retningslinjer i tre trin. For det første udelukkes lande, der er omfattet af sanktioner mod finansielle transaktioner med styret eller ledende personer i styret. For det andet inddrages demokrati og menneskerettigheder i investeringsprocessen. For det tredje anvende OECD’s lande risikoklassifikation til løbende at overvåge investeringerne

Donationer

Mary Fonden modtager gerne donationer. Vi ønsker dog ikke, at donationer omtales i kommercielle sammenhænge, i eksternt markedsføringsmateriale, på hjemmesider, i sociale medier eller i medierne. Mary Fondens navn og logo må udelukkende anvendes efter aftale.

De donationer, vi modtager, går direkte og ubeskåret til Mary Fondens langsigtede indsats for at bekæmpe social isolation, fremme tolerance og forståelse for forskellighed og skabe håb. I Mary Fonden benytter vi os ikke af at indsamle midler ved at ringe rundt til privatpersoner.

Ved yderligere information om donationer, kan Mary Fondens sekretariat kontaktes på info@maryfonden.dk.

Driftspartner

Mary Fondens omkostninger til administration dækkes af Hempel Fonden, som desuden stiller lokaler til rådighed. Takket være Hempel Fonden kan afkastet fra Mary Fondens grundkapital således gå ubeskåret til vores arbejde med at bekæmpe social isolation.

Pro Bono-partnere

Faste partnere, som stiller deres arbejdskraft til rådighed for Mary Fonden:

 • Bech-Bruun
  Bech-Bruun yder juridisk støtte og rådgivning til Mary Fonden
 • McKinsey
  McKinsey understøtter fondens arbejde i form af udvalgte analyser og faciliteringsopgaver
 • PwC
  PwC yder regnskabsmæssig og skattemæssig bistand

Øvrige samarbejdspartnere

 • Bureauerne Motor, Sunrise og Kathart bistår Mary Fonden med kommunikation og webudvikling til en fordelagtig pris
 • Konsulentfirmaet Genitor bistår Mary Fonden med rekruttering og andre organisations-relaterede opgaver
 • Gyldendal donerer bøger til projekt Rygsække til børn på krisecentre og støtter op om projekt LæseLeg
 • Companized er samarbejdspartner i Fri for Mobberi og LæseLeg, hvor de bidrager med produktion af materialer til fordelagtige priser