Hjem / Om Mary Fonden / Økonomi og drift

Økonomi og drift

Økonomi

Mary Fonden har i regnskabsåret 2021 realiseret et resultat før uddelinger på DKK 27,4 mio., som primært hidrører fra donationer fra bidragsydere på DKK 17,4 mio. samt et samlet afkast af investeringer på DKK 9,9 mio., der er indtægtsført i resultatopgørelsen. Der er i regnskabsåret desuden modtaget donationer på DKK 2 mio., der er overført til Mary Fondens grundkapital.

Det realiserede samt urealiserede afkast (gevinst) er overført til Mary Fondens disponible kapital. Derudover er der anvendt DKK 4,0 mio. af Mary Fondens disponible kapital til finansiering af aktuelle indsatsområder, da det tilstræbes, at Mary Fondens disponible kapital anvendes til opfyldelse af fondens formål. På denne baggrund er Mary Fondens samlede egenkapital steget med DKK 4,2 mio. til DKK 225,0 mio.

Mary Fondens kapital skal overholde Anbringelsesbekendtgørelsen og er placeret i en balanceret portefølje med et moderat risikoniveau, hvor der både er investeret i obligationer og aktier. Fondens portefølje efterlever danske og internationale anbefalinger for ansvarlige investeringer og investeringerne vil udelukkende ske via EU kategoriseret Artikel 8 & 9 fonde. Det samlede afkast på porteføljen i 2021 var 4,60 % mod et benchmarkafkast på 4,19 %, hvilket må anses som værende et tilfredsstillende afkast. Det har primært været porteføljens aktier, der har bidraget positivt til det samlede afkast, mens obligationerne har bidraget negativt blandt andet som følge af den stigende inflation i markedet og de deraf stigende renter.

I løbet af 2021 har porteføljen været overvægtet mod aktier, neutralvægtet til kreditobligationer og undervægtet i danske obligationer. Senere på året er overvægten til aktier nedbragt.

Bruttouddelinger er steget i 2021, hvilket i væsentligt omfang kan henføres til indsatsområderne Vold i Hjemmet og Ensomhed, hvor der har været øget aktivitet.

Forventningen til 2022 er, at uddelingerne vil fortsætte den positive udvikling i takt med, at både nye og igangværende projekter udvikles og skaleres.

Nøgletal

 20212020201920182017
Årets resultat før uddelinger27,428,232,46,717,2
Bruttouddelinger25,224,022,118,718,8
Årets resultat*2,24,210,3-12,01,5
Aktiver i alt231,7231,5220,6186,6188,9
Bunden kapital214,2212,2193,3169,7170,3
Disponibel kapital10,88,611,312,614,4
Egenkapital i alt225,0220,8204,6182,4184,4
* Det negative resultat i 2018 skyldtes en ændring i regnskabspraksis vedrørende indregning af urealiserede kursreguleringer. Disse kursreguleringer har tidligere været indregnet direkte på den bundne kapital i egenkapitalen, men indregnes nu direkte i resultatopgørelsen for at give et mere retvisende billede. Ændringen i 2018 har betydet, at årets resultat er reduceret med 10,5 mio. kr.

Uddelinger

Bruttouddelinger steg i 2021, hvilket i væsentligt omfang kan henføres til indsatsområderne Vold i Hjemmet og Ensomhed, hvor der har været øget aktivitet.

Forventningen til 2022 er, at uddelingerne vil fortsætte den positive udvikling i takt med, at både nye og igangværende projekter udvikles og skaleres.

Investeringspolitik/placering af formuen

Fondens investeringspolitik og retningslinjer er udformet således, at der sikres en god risikospredning med fokus på kapitalbevarelse. Investeringsretningslinjerne overholder ”Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler”.

Forvaltningen sker gennem en ekstern porteføljeforvalter og der investeres i såvel rentebærende fordringer som aktier og erhvervsobligationer både direkte og indirekte gennem investeringsforeninger.

Fondens portefølje efterlever danske og internationale anbefalinger for ansvarlige investeringer, herunder de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer og anbefalinger om aktivt ejerskab fra Komité for God Selskabsledelse.

Porteføljeforvalteren tager aktivt stilling til, om hvert eneste selskab, der investeres i, lever op til de fastsatte krav. Desuden ekskluderer porteføljeforvalteren følgende typer af virksomheder fra fondens portefølje:

 • Virksomheder der bryder internationale normer, herunder Global Compacts 10 principper eller OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.
 • Virksomheder, der har mere end 5 % af sine indtægter fra produktion eller distribution af enten alkohol, tobak, våben, pornografi eller hasard
 • Virksomheder, der har mere end 5 % af sine indtægter fra produktion; distribution; levering af udstyr til eller servicering af produktion af fossile brændsler (termisk kul, olie og gas) Virksomheder, der har mere end 50 % af sine indtægter fra produktion af energi (kul eller varme) fra termisk kul
 • For investering i statsobligationer anvender porteføljeforvalteren et sæt retningslinjer i tre trin. For det første udelukkes lande, der er omfattet af sanktioner mod finansielle transaktioner med styret eller ledende personer i styret. For det andet inddrages demokrati og menneskerettigheder i investeringsprocessen. For det tredje anvende OECD’s lande risikoklassifikation til løbende at overvåge investeringerne

Donationer

Mary Fonden modtager gerne donationer. Vi ønsker dog ikke, at donationer omtales i kommercielle sammenhænge, i eksternt markedsføringsmateriale, på hjemmesider, i sociale medier eller i medierne. Mary Fondens navn og logo må udelukkende anvendes efter aftale.

De donationer, vi modtager, går direkte og ubeskåret til Mary Fondens langsigtede indsats for at bekæmpe social isolation, fremme tolerance og forståelse for forskellighed og skabe håb. I Mary Fonden benytter vi os ikke af at indsamle midler ved at ringe rundt til privatpersoner.

Ved yderligere information om donationer, kan Mary Fondens sekretariat kontaktes på info@maryfonden.dk.

Driftspartner

Mary Fondens omkostninger til administration dækkes af Hempel Fonden, som desuden stiller lokaler til rådighed. Takket være Hempel Fonden kan afkastet fra Mary Fondens grundkapital således gå ubeskåret til vores arbejde med at bekæmpe social isolation.

Pro Bono-partnere

Faste partnere, som stiller deres arbejdskraft til rådighed for Mary Fonden:

 • Bech-Bruun
  Bech-Bruun yder juridisk støtte og rådgivning til Mary Fonden
 • Motor
  Motor er fondens faste bureau og bidrager med design og visuel identitet til fondens mange aktiviteter
 • McKinsey
  McKinsey understøtter fondens arbejde i form af udvalgte analyser og faciliteringsopgaver
 • PwC
  PwC yder regnskabsmæssig og skattemæssig bistand

Øvrige samarbejdspartnere

 • Kommunikationsbureauet Sunrise bistår Mary Fonden med kommunikation på sociale medier til en fordelagtig pris
 • Konsulentfirmaet Genitor bistår Mary Fonden med rekruttering og andre organisations-relaterede opgaver.
 • Gyldendal donerer bøger til projekt Rygsække til børn på krisecentre og støtter op om projekt LæseLeg
 • Companized er samarbejdspartner i Fri for Mobberi og LæseLeg, hvor de bidrager med produktion af materialer til fordelagtige priser