Hjem / Om Mary Fonden / Formål og metode

Formål og metode

I Mary Fonden kæmper vi for et samfund, hvor alle oplever, at de hører til.

Følelsen af at høre til, at være en del af et fællesskab, hvor man er ønsket og accepteret, er helt afgørende for os alle sammen. Vores sociale behov er helt basalt for vores trivsel, og det har derfor omfattende menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, når et menneske isoleres socialt. Alligevel oplever alt for mange mennesker at stå alene.

I Mary Fonden kæmper vi derfor for at bidrage til et samfund, hvor alle oplever, at de hører til.

Det gør vi ved at udvikle og udbrede initiativer, der støtter de mange på kanten af fællesskabet til at blive i eller træde ind i fællesskabet. Vi fremmer viden, nedbryder tabuer og skaber opmærksomhed om både de problemstillinger, vi arbejder med, og mulige løsninger.

Mary Fondens formål

Mary Fondens formål er at virke til gavn for børn, voksne og familier, hvor miljø, arv, sygdom eller andre forhold har resulteret i, at den enkelte føler sig socialt isoleret eller ekskluderet. Fonden skal gennem opfyldelse af formålet søge at give den enkelte et bedre liv, tilhørsforhold og fællesskab samt fremme tolerancen overfor forskellighed og skabe håb.

Det er vores mål at skabe håb og bedre liv for dem, der står alene, og større forståelse og tolerance blandt dem, der udgør fællesskaber. Ultimativt for at øge antallet af mennesker, der oplever at høre til.

Tre indsatsområder

I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe social isolation, og vi har udpeget tre indsatsområder: Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed. Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af en afdækning af, hvilke livsomstændigheder der kan være direkte medvirkende til social isolation, og hvor det er muligt for Mary Fonden at bidrage til at forebygge og modvirke social isolation.

Mary Fondens aktiviteter, herunder projekter, analyser og kommunikationsindsatser er primært placeret inden for de tre områder. Derudover bidrager og deltager vi i aktiviteter, der på andre måder er med til at øge viden og skabe opmærksomhed omkring vores overordnede formål.

Projektarbejde, viden og kommunikation

Projekter

Projekterne er kernen i Mary Fondens arbejde. Det er igennem vores projektarbejde, at vi forsøger at skabe en konkret forandring for vores slutmålgrupper. Vi udfører altid en grundig analyse af et område for at finde ud af, hvor behovet er størst, og hvor vores indsats kan gøre mest gavn. På det grundlag udvikler vi de enkelte projekter.

I Mary Fonden er vi dybt involverede i projekterne, men vi kan ikke løfte dem alene. Derfor indgår vi typisk strategiske partnerskaber i forbindelse med hvert projekt, og vi har et ekspertpanel tilknyttet hvert af vores tre indsatsområder. Vores samarbejdspartnere er mange og forskelligartede, men fælles for dem er, at de – ligesom vi – tror på, at man bedst skaber positiv og vedvarende forandring for udsatte og sårbare grupper ved at løfte i flok og ved at samle relevante kompetencer og parter om et fælles mål

Læs mere om vores projektarbejde her

Viden

Viden er et afgørende fundament for Mary Fondens projekter og prioriteringer. Arbejdet med at gennemføre analyser og tilvejebringe ny viden spænder bredt, og vi bruger det til at kvalificere vores eget arbejde, men også til at bidrage generelt med ny viden til brug for de aktører, der arbejder inden for vores områder. Samtidig bruger vi viden til at sætte bredt fokus på problemstillinger, udviklingstendenser og løsninger inden for vores indsatsområder.

Læs mere om vores vidensarbejde her

Kommunikation

Kommunikation er også et vigtigt parameter for, at vi kan lykkes med vores projekter. Kommunikationsindsatsen i Mary Fonden består først og fremmest i at kommunikere direkte til brugerne af projekterne; pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, efterskolelærere og andre faggrupper.

Det gør vi igennem materialer, nyhedsbreve, sociale medier, projekt-hjemmesider, fagmedier mm. Samtidig bruger vi kommunikation aktivt til at skabe en større forståelse for de tre områder, vi arbejder med, blandt den brede befolkning. For at vi kan komme vold, ensomhed, mobning og mistrivsel til livs er det afgørende, at vi får skabt en større forståelse for, hvad de tre problemstillinger handler om, hvordan man kan komme dem til livs, samt få nedbrudt de tabuer, alle tre områder stadig er præget af.

Seneste nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for …
Læs mere

Resultater

Mary Fonden har eksisteret siden 2007 og har i den tid udviklet mange projekter, der på forskellige måder forebygger og afhjælper de problemstillinger, vi arbejder med. Og vi har bidraget til at skabe større viden indenfor de områder, vi arbejder med.

Inden for arbejdet med Mobning og Trivsel har vi bidraget til, at fagfolk i dag har flyttet deres forståelse for, hvad mobning er, og hvorfor det er så vigtigt at arbejde med fællesskabets dynamikker. I dag er Mary Fondens projekt Fri for Mobberi ude i 60 % af vuggestuer, 62 % af børnehaver og 45 % af skoler og SFO’er i Danmark.

Inden for området Ensomhed har vi bl.a. været med til at understøtte et fælles vidensgrundlag for at tale om ensomhed, sådan at man i dag jævnligt kan måle ensomheden på landsplan og følge udviklingen.

Inden for temaet Vold i Hjemmet har vi siden 2008 uddelt mere end 30.000 rygsække til børn, der er på krisecenter med deres mor, og vi har bidraget til, at voldsramte kvinder i dag kan få økonomisk rådgivning igennem projektet Råd til livet, der i dag kører videre uden os.

Mary Fonden adskiller sig fra andre fonde ved at fonden ofte selv identificerer, udvikler og driver projekter

Direktør i Mary Fonden, Helle Østergaard