Hjem / Årsberetning 2021 / Aktiviteter i 2021 / Sådan bekæmper vi også social isolation

Sådan bekæmper vi også social isolation

Vores primære arbejde i Mary Fonden ligger i arbejdet med vores konkrete projekter. Vi har dog også indsatser og tiltag, der på andre måder bidrager til at bekæmpe social isolation inden for vores tre indsatsområder og vores overordnede formål.

Kommunikation i Mary Fonden

Kommunikation er en stor del af Mary Fondens arbejde. Ikke blot igennem vores projektarbejde, men også i arbejdet med at sikre opmærksomhed omkring vores indsatsområder og vores overordnede formål. Derudover bruger vi kommunikation aktivt til at understøtte vores fundats ved at bidrage til at skabe større forståelse for forskellighed og skabe håb.

Kommunikation er et afgørende parameter for, at vi kan lykkes med vores projekter. Kommunikationsindsatsen består primært i at kommunikere direkte til brugerne af projekterne; pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, efterskolelærere og andre faggrupper. Det gør vi igennem materialer, nyhedsbreve, sociale medier, projekt-hjemmesider, fagmedier m.m.

Samtidig bruger vi kommunikation aktivt til at skabe en større forståelse for de tre områder, vi arbejder med, blandt den brede befolkning. For at vi kan komme vold, ensomhed, mobning og mistrivsel til livs er det afgørende, at vi får skabt en større forståelse for, hvad de tre problemstillinger handler om, hvordan man kan komme dem til livs, samt få nedbrudt de tabuer, alle tre områder stadig er præget af.

Mary Fondens analysearbejde

Videns- og analysearbejdet spiller en afgørende rolle for Mary Fondens aktiviteter og beslutninger. Det forudsætter, at vi kender og anvender den nyeste viden om årsager, konsekvenser, forebyggelse og afhjælpning på vores områder – og indhenter ny viden, hvis den ikke er tilgængelig.

I 2021 havde vi særligt fokus på at tilvejebringe og anvende ny forskningsfaglig viden til at dokumentere igangværende projekter, styrke vores kommunikation og til at udvikle nye indsatser.

Vi igangsatte blandt andet en stor evaluering af Skolestyrken i forbindelse med den nye projektperiode, som begyndte i efteråret 2021. Formålet med den samlede evaluering, som består af tre forskellige analyseprojekter, er: 

  • At skabe et solidt vidensgrundlag for, at aktører på og omkring skolen løbende kan lære af erfaringer og resultater med henblik på at understøtte forankring og realisering af Skolestyrkens indhold og målsætninger.
  • At kunne dokumentere udbredelse, implementering og virkning af Skolestyrkens indhold og målsætninger.
  • At styrke den empiriske forskning om helskoleprogrammer i Danmark.

For at styrke vores kommunikation satte vi desuden et skærpet fokus på, hvad håb betyder for personer, som er udsat for hhv. mobning, ensomhed og partnervold. Det gjorde vi på baggrund af resultaterne fra en ny undersøgelse af håb på Mary Fondens indsatsområder. Undersøgelsen viste, at håb har stor betydning for, at man kan komme ud af en svær livssituation, og at håbet næres af betydningsfulde relationer og realistiske mål, der er inden for rækkevidde.

Endelig fik vi udarbejdet et litteraturstudie over effektive indsatser mod ensomhed. Der er tale om et omfattende metastudie på ensomhedsområdet, hvor mere end 14.000 primærstudier er blevet screenet og gennemgået. Formålet er at identificere, vurdere og sammenfatte den tilgængelige viden om effekten af forskellige typer af indsatser, der kan afhjælpe ensomhed. Resultaterne fra studiet anvendes aktivt i Mary Fondens videre arbejde med at udvikle nye relevante projekter på området.

Nye publikationer

I 2021 har vi offentliggjort rapporter og andre publikationer fra følgende analyseprojekter:

  • “Danskernes viden om vold i hjemmet” v. Epinion
  • “Fritidslivet for 3.-6. Klasse – en rapport om trivsel, omvalg og fællesskaber” v. CUR – Center for Ungdomsstudier
  • ”Interventioner, der skal mindske ensomhed: en systematisk litteraturgennemgang af 136 effektstudier”, v. DEFACTUM
  • ”Kan ungefællesskaber gøre ondt? – Kortlægning af unges relationer med hinanden og deres betydning for den sociale trivsel og mistrivsel”, v. CeFU – Center for Ungdomsforskning
  • ”Betydningen af håb for udsatte for mobning, ensomhed eller partnervold” v. Oxford Research
  • Muligheder og barrierer i samarbejde om børn – når kontakt mellem fagprofessionelle og forældre er svært, v. Professionshøjskolen Absalon[1]

[1] Undersøgelsen blev afsluttet i slutningen af 2021 og offentliggjort i januar 2022.

Mary fondens særlige donation

Hvert år uddeler Kronprinsessen Mary Fondens særlige donation til et projekt eller en organisation, som har vist særligt potentiale, og som flugter med fondens formål. I 2021 gik donationen til Gisèle Kambou-centeret, der hjælper piger og kvinder i Burkina Faso.

Burkina Faso er et af verdens fattigste lande og er præget af konflikt og ustabilitet. Det har konsekvenser for befolkningen – særligt for sårbare grupper. I 2021 rejste Kronprinsessen til landet for at sætte fokus på piger og kvinders rettigheder. Her besøgte Kronprinsessen Gisèle Kambou-centeret, som blandt andet hjælper piger, der har været udsat for voldtægt eller omskæring.

Piger og unge kvinder i Burkina Faso kæmper med, at deres mest basale rettigheder bliver overtrådt. Men det giver håb at se, at der er stærke og dygtige organisationer, der giver pigerne en udstrakt hånd og hjælper dem, så godt de kan.

H.K.H. Kronprinsessen

Mary Fondens særlige donation på 50.000 USD til Gisèle Kambou-centeret er øremærket til at støtte, at pigerne i centeret får adgang til eller kan fortsætte deres uddannelse.

Mediekonkurrencen 2021

Skoleklasser i hele landet blev i efteråret 2021 inviteret til at deltage i Mediekonkurrencen for skoler 2021 med overskriften ”Mod forandrer verden”. Mary Fonden var afsender af konkurrencen i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, Østifterne og JP/Politikens Hus

Det kræver mod at forandre verden – ens egen verden og den verden, der omgiver os. Uanset om det er mod til at sige fra, hvis nogen bliver mobbet, eller hvis man kaster sig ind i kampen for at redde klimaet.

Med temaet ”Mod forandrer verden” ønskede arrangørerne at bidrage til at få eleverne til at reflektere over deres eget og andres mod. Og stille sig selv spørgsmålet: Hvad er mod egentlig? 

I løbet af efteråret 2021 producerede folkeskoleklasser landet over aviser med afsæt i temaet. Der blev produceret mange kreative og originale aviser, som blandt andet dykkede ned i modet til at være sig selv, mod til at sige fra og mod til at kæmpe for en sag. Vinderklasserne vil modtage 5.000 kr. til klassekassen ved et festligt event i Pressen i JP/Politikens Hus med tilstedeværelse af Kronprinsessen i marts 2022.

Mediekonkurrencen sker i samarbejde med: