Vold i Hjemmet

I Mary Fonden arbejder vi for, at børn ikke skal vokse op i familier, hvor vold mellem forældrene er en del af hverdagen. Flere af vores indsatser bidrager til, at kommende mødre og fædre og småbørnsforældre bryder med volden så tidligt som muligt, så børnene får en tryg start på livet.

Ny viden om partnervold

I 2022 offentliggjorde vi to nye undersøgelser inden for indsatsområdet Vold i Hjemmet. Sammen med VIVE – Det Nationale Forsknings og Analysecenter for Velfærd offentliggjorde vi en stor analyse af danskernes kendskab til partnervold. Senere på året udgav vi sammen med Social Respons rapporten ”Partnervold før, under og efter graviditet”, som viste, hvordan volden havde udviklet sig for kvinder på krisecentre i Danmark.

Begge rapporter har gjort os klogere på området og har bidraget aktivt til både vores projektarbejde og vores kommunikationsindsats. 

Fakta

  • 29 % af alle kvinder har siden 15-årsalderen været udsat for fysisk, psykisk eller seksuel partnervold mindst én gang. Det samme gælder for 12 % af mændene.
  • De voldsudsatte selv forklarer, at kun i en tredjedel af tilfældene, hvor der er et voksent vidne til volden, griber vidnet ind.
  • 13 % af adspurgte kvinder på krisecentre oplevede, at volden begyndte under deres graviditet.
  • 51 % af adspurgte kvinder på krisecentre oplevede, at volden blev hyppigere efter fødslen.

Kilde: Danskernes kendskab til partnervold, VIVE for Mary Fonden, 2022. Og Partnervold før, under og efter graviditet, Social Respons for Mary Fonden, 2022

Rygsække til børn på krisecentre

Alle børn, der kommer på krisecenter, kan få en rygsæk med tøj, bøger og legetøj, der passer til det enkelte barns alder. I 2022 pakkede og udsendte Mary Fonden, Ole Kirk’s Fond og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre 2.100 rygsække til børn, der kom på krisecenter med deres mor.

Det kan være svært for et barn at skulle forlade sit hjem og flytte på krisecenter med sin mor. Ofte kommer børn og mødre afsted uden hverken legetøj eller personlige ejendele til børnene. Rygsækkene har derfor et praktisk formål og indeholder blandt andet tøj, toiletsager, legetøj, en bamse, en dagbog og en bog, som mor og barn kan læse sammen.

Rygsækkene som redskab og signal

Rygsækkene kan samtidig bruges som en samtalestarter for krisecentrenes pædagogiske medarbejdere til den ofte svære snak med barnet om oplevelserne i hjemmet og den nye situation på krisecentret. Medarbejderne kan opfordre børnene til at fortælle om tanker og følelser til bamsen eller skrive dem ned i dagbogen.

Rygsækkene har desuden en klar signalværdi og viser børnene, at det aldrig er okay at blive slået eller talt nedsættende til, og at det aldrig er børnenes skyld, når forældre slås eller har voldsomme skænderier.

I 2022 pakkede og udsendte Mary Fonden, Ole Kirk’s Fond og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre 2.100 rygsække til børn, der kom på krisecenter med deres mor. Siden 2008 har Mary Fonden, Ole Kirk’s Fond og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre uddelt flere end 33.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Projektet sker i samarbejde med:

Sammen uden vold - Småbørnsforældre

Sammen uden vold – småbørnsforældre

Sammen uden vold – Småbørnsforældre er et udviklingsprojekt, der skal styrke den tidlige forebyggelse af vold i familien og forbedre støtten til småbørnsfamilier, der lever med voldsomme konflikter eller partnervold.

Vi ved, at under graviditet og ved familieforøgelse kan partnervold opstå og eskalere. Det påvirker hele familien og kan have store konsekvenser for barnets trivsel og udvikling. Målet for projektet er derfor at styrke den tidlige forebyggelse af vold i familien, så færre børn vokser op i familier med partnervold mellem forældrene.

Volden skal opspores

I 2022 udvikledeMary Fonden i samarbejde med Ole Kirk’s Fond og Dialog mod Vold en model for, hvordan sundhedsplejersker screener for voldsomme konflikter og partnervold på deres rutinemæssige besøg i løbet af barnets første år.

Modellen er nu i gang med at blive afprøvet i fem kommuner, hvor sundhedsplejersker opkvalificeres i at screene for voldsomme konflikter og vold og i at rådgive forældrene og henvise til relevant hjælp. I projektperioden screener sundhedsplejerskerne to gange i løbet af barnets første år.

Hjælp til at komme ud af volden

Som en del af projektet opstartes et gruppetilbud i hver kommune til forældre, der oplever voldsomme konflikter eller partnervold. Gruppeforløbet er målrettet begge forældre og fokuserer på konflikthåndtering og på at give forældrene viden om vold.

I november 2022 holdt Mary Fonden kick-off for projektet, hvor alle projektparter var samlet. I 2022 har vi også indgået et samarbejde med Oxford Research om at evaluere projektet.

Sammen uden vold sker i samarbejde med:

Hvidovre Kommune

Sammen uden vold – gravide

På Amager og Hvidovre Hospital har jordemødrene siden 2020 screenet alle gravide for partnervold og voldsomme konflikter. Mary Fonden og Dialog mod Vold har sammen udviklet opsporingsmodellen ’Sammen uden vold’, som nu er afprøvet og tilpasset sammen med Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne som en del af indsatsen God start på Familielivet.

Jordemødrene på Amager og Hvidovre Hospital finder 1-3 gravide par med vold eller voldsomme konflikter i parforholdet om ugen. Det er par, som tidligere ville gå under radaren. Når parret tidligt får den nødvendige støtte til et parforhold uden vold, giver det også det ufødte barn en mere tryg start på livet.

Opsporing skal aldrig ske, uden der er et tilbud til de familier, som har behov for hjælp. Derfor har vi også i projektet udviklet et konflikthåndteringsgruppeforløb for par, som kan og vil samarbejde og har erkendt det høje konfliktniveau, og hvor volden ikke er for voldsom.

Evaluering og forankring

Evaluering og forankring var omdrejningspunkterne i projektet i 2022. Konflikthåndteringsgrupperne, som ellers har været kørt af psykologer fra Dialog mod Vold, bliver nu ledet af jordemødre og socialrådgivere ansat i Familieambulatoriet og er dermed en fast del af behandlingstilbuddene på hospitalet.

I 2022 igangsatte Mary Fonden derudover sammen med Oxford Research en evaluering, som blandt andet både belyser fagpersonernes brug af screening samt forældrenes tilfredshed med den støtte, de bliver tilbudt.

Sammen uden vold sker i samarbejde med:

Stoppartnervold.nu

Alt for mange danskere bliver udsat for partnervold. Og samtidig er der for få, der reagerer, når de er vidne til volden. Derfor har Mary Fonden i 2022 udviklet hjemmesiden stoppartnervold.nu, der giver konkrete redskaber til, hvad man kan gøre, hvis man er vidne til partnervold og ønsker at hjælpe.

I marts 2022 offentliggjorde Mary Fonden en stor, ny befolkningsundersøgelse udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd med fokus på danskernes kendskab til og erfaringer med partnervold. Undersøgelsen gav et bredt indblik i danskernes kendskab til og erfaringer med partnervold. Den viste blandt andet, at 22 % af danskerne har været involveret i et voldeligt parforhold siden 15-årsalderen (29 % kvinder mod 12 % mænd).

Vidner til vold reagerer ikke

Undersøgelsen gav også helt ny viden om vidner til partnervold. Den viste blandt andet, at 35 % af danskerne har været vidner til partnervold, men blot en ud af tre vidner reagerer på volden. For de flestes vedkommende ikke af manglende vilje, men i stedet fordi de ikke ved, hvad de konkret skal gøre. Med afsæt i undersøgelsen udviklede Mary Fonden i samarbejde med Lev Uden Vold hjemmesiden stoppartnervold.nu, der giver vidner konkrete råd til, hvad de kan gøre, alt efter hvilken relation de har til den voldsramte eller den, der udøver volden. For at skabe opmærksomhed om hjemmesiden blev der ydermere udviklet en kampagne, som havde fokus på den forskel, vidner kan gøre, hvis man rækker ud.   

Dialog mod Vold og Danner har givet input til hjemmesiden stoppartnervold.nu

Stoppartnervold.nu er udviklet i samarbejde med Lev Uden Vold