18. marts 2024

Slutevaluering af Sammen uden vold – Gravide

Det virker, når jordemødre screener systematisk for voldsomme konflikter og vold til jordemoder-konsultationen med den gravide. Det viser en evaluering af projektet Sammen uden vold - Gravide, der samtidig også viser, at par, der deltager i projektets gruppeforløb, oplever, at deres konfliktniveau falder.

Overordnede resultater:

 • 1-2 par med vold eller voldsomme konflikter opspores om ugen ifølge Familieambulatoriets registreringer
 • Par, der oplever fysisk vold, falder fra 18 % til 3 % efter indsats i Familieambulatoriet
 • Par, der oplever psykisk vold, falder fra 35 % til 18 % efter indsats i Familieambulatoriet
 • Gravide par, som screenes positivt for voldsomme konflikter eller vold, er meget forskellige ift. baggrund, uddannelse og livsvilkår
 • 3 ud af 4 par oplever, at indsatsen hos Familieambulatoriet har en positiv virkning på deres konfliktniveau
 • 9 ud af 10 oplever, at indsatsen har bidraget til deres oplevelse af at kunne give deres barn en god start på livet

Screening for vold virker

Gennem projektet er jordemødre på Amager og Hvidovre Hospital blevet uddannet i at screene for vold og tage samtalen om parrets konflikter. Screenes parret positivt, eller er der en bekymring, henvises de til Familieambulatoriet, som er hospitalets tilbud til sårbare gravide.

Evalueringen viser, at screening for vold blandt gravide betyder, at de på Amager og Hvidovre Hospital finder op til to om ugen. Inden projektet var det tal på omkring seks om året. 

I Familieambulatoriet afholder jordemødre og socialrådgivere en visiterende samtale med den gravide eller parret, hvor de rådgiver og henviser til relevante tilbud. Blandt andet kan par med voldsproblematikker deltage i et gruppeforløb i Familieambulatoriet, som også er en del af projektet.

Evalueringen viser, at parrene oplever et generelt et fald i deres konfliktniveau efter deltagelse i konflikthåndteringsgrupperne, og at gruppen har haft en positiv betydning for deres forældrekompetencer og tilknytningen til deres barn.

Sammen uden vold - Gravide består af:

 • En screeningmodel for opsporing af voldsomme konflikter og vold til jordemødre
 • Opkvalificering af jordemødre og øvrigt fagpersonale, som undervises i vold i nære relationer af psykologer fra Dialog mod Vold
 • Visiterende samtaler og henvisning i Familieambulatoriet
 • Individuelle rådgivnings- og behandlingsforløb i Familieambulatoriet
 • Konflikthåndteringsgrupper til par, der lever med voldsomme konflikter og vold, som ønsker forandring
 • Fokus på at skabe nye procedurer og arbejdsgange, som sikrer, at både jordemødre og familier kender deres handlemuligheder

Evalueringens datagrundlag

 • Fem fokusgruppeinterviews med hhv. ni jordemødre fra den almindelige jordemoderkonsultation og ti fagprofessionelle fra Familieambulatoriet
 • Registreringer om henvisning og opsporing af vold i nære relationer fra Familieambulatoriet
 • Spørgeskemaundersøgelse blandt familier med voldsomme konflikter eller vold efter indsatsen i Familieambulatoriet
 • Kvalitative interviews med ni gravide eller partnere efter afslutning på gruppeforløbet

Slutevaluering af Sammen uden vold - Gravide

Udarbejdet af: Analytisk Fællesskab

Forfatter: Amanda Thor Andersen, Rikke Lynge Storgaard, Martin Bæksgaard Jakobsen

Med finansiel støtte fra: Østifterne

Udgivelsesår: 2024

Af:

Nanna Lehrmann