29. juni 2023

Følgeforskning på Skolestyrkens værktøj til håndtering af mobning

Hvordan opleves og bruges Skolestyrkens værktøj til håndtering af mobning, når der er udfordringer med mobning blandt eleverne? Det har Alliancen mod mobning fået undersøgt i et nyt forskningsprojekt.

 

Formål

Forskningsprojektet, der er gennemført af Københavns Professionshøjskole (KP), har fokus på at besvare følgende to spørgsmål:

  1. Hvilken virkning har Skolestyrkens værktøj til håndtering af mobning i forhold til at reducere mobbemønstre og social eksklusion blandt eleverne?
  2. Hvad fremmer og hæmmer de fagprofessionelles anvendelse af håndteringsværktøjet i forhold til at gennemføre kvalificerede og effektive strategier til håndtering af mobning?

Hovedresultater fra undersøgelsen

Rapporten viser bl.a., at:

  • De deltagende skoler har ikke i tilstrækkelig grad gennemført arbejdet med håndteringsværktøjet, som det er tiltænkt med Skolestyrken. De øvrige resultater fra undersøgelsen om virkningen af håndteringsværktøjet skal derfor vurderes med forbehold herfor.
  • De deltagende lærere og pædagoger har blik for hierarkier og in- og eksklusionsprocesser i deres elevgrupper, men kommer ofte – når problemerne med mobning skal løses – til at rette et for stort fokus på de enkelte elevers individuelle problemer og udsathed i klassefællesskabet.
  • Manglende viden om mobning synes at være en afgørende barriere for de fagprofessionelles anvendelse af håndteringsværktøjet i forhold til at gennemføre kvalificerede og effektive strategier til håndtering af mobning.
  • Temakortene, som er en central del af håndteringsværktøjet, er virkningsfulde i forhold til at rette de fagprofessionelles blik mod tegn på relationel utryghed og ekskluderende mønstre i deres klasser. Det synes i høj grad at være de mange konkrete spørgsmål om genkendelige situationer blandt eleverne, der åbner for nye eller skærpede perspektiver på klassens kultur.

Om undersøgelsen

Resultaterne er baseret på en række kvalitative datakilder i form af observationer, lydoptagelser og interviews med ressourcepersoner, lærere, pædagoger og elever i to skoleklasser på mellemtrinnet på to folkeskoler.

I alt er der foretaget 180 timers deltagende observation blandt elever i de to klasser og i alt 20 semistrukturerede kvalitative interviews, heraf 16 elevinterview og 4 interviews med fagprofessionelle. Desuden er i alt 6 teammøder blevet observeret og lydoptaget.

Om Skolestyrken

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, som inkluderer hele skolen i det vigtige arbejde med at skabe trivsel og med at forebygge og håndtere mobning. I Skolestyrken anses trivsel og mobning som to sider af samme sag, idet begge dele i høj grad handler om de i gruppedynamikker og fællesskaber, der eksisterer blandt eleverne.

Udover opstartsmøder, trivselsundersøgelser og kursusdage der varetages af konsulenter fra Skolestyrken, består helskoleprogrammet af nogle konkrete værktøjer til hhv. trivselsfremme og håndtering af mobning.

Skolestyrkens metoder og værktøjer er forankret i den nyeste forskning og i erfaringer fra udlandet, der viser, at antimobbeindsatser, der involverer alle på og omkring skolen, og som arbejder på flere niveauer samtidig, er succesfulde.

Skolestyrkens helskoleprogram er udarbejdet af Alliancen mod mobning (AMM) bestående af Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår.

Læs mere om Skolestyrken her.

Af:

Bodil Liv Holm