12. september 2023

Evaluering af Skolestyrken

Nyt statusnotat viser skolernes erfaringer med udbredelse og implementering af Skolestyrken.

På vegne af Alliancen mod mobning har Rambøll udarbejdet et statusnotat om Skolestyrken. Notatet præsenterer og opsamler de indsamlede erfaringer, læringer og indsigter, som det pædagogiske personale og eleverne fra de deltagende skoler har gjort sig, i det indledede arbejde med Skolestyrken.

Formål

Statusnotatet har til formål at undersøge og beskrive de første erfaringer med udbredelsen og implementeringen af Skolestyrken.

Hovedresultater

Statusnotatet viser bl.a., at:

  • De deltagende skoler i Skolestyrken scorer lavere på trivselsscoren i den nationale trivselsmåling end landsgennemsnittet. Skolernes medarbejdere italesætter, at det netop er udfordringerne med trivsel og mobning, som de ønsker, at Skolestyrken skal give dem redskaber til at arbejde med.
  • Eleverne føler sig hørt og taget alvorligt, når deres holdninger og synspunkter inddrages i skolens arbejde, hvilket bidrager til tillidsfulde relationer mellem eleverne og de voksne.
  • Arbejdet med Skolestyrken øger personalets faglige viden om børns fællesskaber, trivsel og indsatser mod mobning. Desuden styrkes personalets forståelse for skolens specifikke trivselsudfordringer og fremadrettede strategi.
  • Personalet ønsker at blive yderligere involveret i indsatsen, da de efterspørger dybere indsigt i udfordringer med mobning og trivsel og måden at håndtere disse på.
  • Personalet har positive erfaringer med Skolestyrkens værktøjer, men de mangler støtte til anvendelse af indsatsens redskaber og større forståelse for, hvilke situationer, som indsatsens værktøjer kan anvendes i.

Om undersøgelsen

Statusnotatets resultater er baseret på både kvantitative og kvalitative datakilder.

Der er anvendt registerdata på skoleniveau fra Uddannelsesstatistik.dk og surveydata fra en spørgeskemaundersøgelse, som 1.325 medarbejdere fra 27 skoler har besvaret i perioden januar 2021 til januar 2023.

Den kvalitative data blev indsamlet i efteråret 2022, hvor to skoler deltog i heldagscasebesøg og en skoleleder fra en tredjeskole deltog i et telefoninterview. Heldagsbesøgene bestod af interviews med hhv. 4-6 elever fra indskolingen eller mellemtrinnet og udskolingen, skolens Skolestyrke-ressourceperson og 4-6 fagprofessionelle og telefoninterview med en ledelsesrepræsentat.

Om Skolestyrken

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, som inkluderer hele skolen i det vigtige arbejde med at skabe trivsel og med at forebygge og håndtere mobning. I Skolestyrken anses trivsel og mobning som to sider af samme sag, idet begge dele i høj grad handler om de gruppedynamikker og fællesskaber, der eksisterer blandt eleverne.

Udover opstartsmøder, trivselsundersøgelser og kursusdage, der varetages af konsulenter fra Skolestyrken, består helskoleprogrammet af nogle konkrete værktøjer til hhv. trivselsfremme og håndtering af mobning.

Skolestyrkens metoder og værktøjer er forankret i den nyeste forskning og i erfaringer fra udlandet, der viser, at antimobbeindsatser, der involverer alle på og omkring skolen, og som arbejder på flere niveauer samtidig, er succesfulde.

Skolestyrkens helskoleprogram er udarbejdet af Alliancen mod mobning (AMM) bestående af Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår.

Læs mere om Skolestyrken her.

Af:

Emma Scheel Basse