2. maj 2022

Partnervold før, under og efter graviditet

En familieforøgelse er for de fleste en glædelig begivenhed. Men for kvinder, der er udsat for partnervold, kan en graviditet være med til at forværre den vold, de bliver udsat for.

Partnervold før, under og efter graviditet

Mange voldsudsatte kvinder, der opholder sig på et krisecenter, har oplevet, at volden blev værre, da de blev gravide, og da barnet blev født. Denne undersøgelse fra LOKK og Mary Fonden har undersøgt omfanget og karakteren af partnervold i forbindelse med graviditet og fødsel blandt kvinder på krisecentre.

Vold før graviditeten

 • 85 % af kvinderne har været udsat for vold forud for graviditeten
 • Psykisk vold, økonomisk kontrol samt kontrollerende og manipulerende adfærd er fremtrædende voldsformer
 • 11 % af kvinderne er blevet gravide ved tvang

 Vold under graviditeten

 • 26 % af kvinderne har oplevet, at voldsudøveren har forsøgt at overtale dem til abort
 • 8 % har været udsat for fysisk vold med formålet at fremprovokere en abort
 • 13 % oplever, at volden begynder ved graviditeten
 • 17 % oplever, at volden bliver hyppigere undervejs i graviditeten
 • 26 % oplever, at volden bliver voldsommere undervejs i graviditeten
 • 56 % af kvinderne vurderer, at ændringerne i voldens voldsomhed skyldes voldsudøverens bevidsthed om graviditeten
 • Flere kvinder er udsat for voldsformerne fysisk, psykisk, materiel, seksuel og digital vold end før graviditeten
 • I kvindernes fortællinger kobles den øgede voldsomhed af volden under graviditeten sammen med et kontroltab hos voldsudøveren samt det faktum, at de på dette tidspunkt begynder at sige mere fra og forvente mere af partneren

Vold efter graviditeten

 • 51 % oplever, at volden bliver hyppigere end under graviditeten
 • 59 % oplever, at volden bliver voldsommere end under graviditeten
 • Der er stigning i andelen af kvinder, der er udsat for voldsformerne fysisk, seksuel og digital vold samt stalking
 • I kvindernes fortællinger kobles den markante eskalering af volden sammen med jalousi hos voldsudøveren, da voldsudøveren efter graviditeten bliver misundelig på barnet og den opmærksomhed, som barnet gives af kvinden

Formål

At bidrage med ny viden om partnervold mod kvinder i tiden omkring graviditet, fødsel og barnets første to år.

Om undersøgelsen

Denne undersøgelse er initieret af Mary Fonden og LOKK og gennemført af SocialRespons med stor hjælp fra de voldsudsatte kvinder og de krisecentre, som undersøgelsens kvinder har haft ophold på. Data er indsamlet fra midt juni 2020 til ultimo oktober 2021. Det samlede datagrundlag består af 93 spørgeskemabesvarelser og seks interviews.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: SocailRepsons

Samarbejdspartner: LOKK

Med finansiel støtte fra: TrygFonden

Udgivelsesår: 2022

Af:

Timian Bille Bach Landgraff