27. januar 2022

Muligheder og barrierer i samarbejde om børn

Hvordan samarbejder forældre og professionelle, når børn er i mistrivsel og har det svært? Og hvordan kan samarbejdet styrkes, når forældre og professionelle er udfordret i at få og opretholde en god kontakt med hinanden? Det har professionshøjskolen Absalon på vegne af Mary Fonden undersøgt i et nyt forskningsprojekt.

Når børn i skoler og daginstitutioner er udfordret og udviser tegn på mistrivsel, bliver kontakten mellem fagprofessionelle og forældre ofte hyppigere. Men hvis samarbejdet imellem forældrene og de fagprofesionelle ikke fungerer, bliver det vanskeligere at hjælpe børnene ud af den svære situation.

På den baggrund har professionshøjskolen Absalon  – på Mary Fondens bestilling – igennem et nyt forskningsprojekt fået undersøgt, hvilke barrierer og muligheder der er for at etablere et velfungerende samarbejde om børnenes trivsel og udvikling.

Undersøgelsen viser bl.a., at:

  • Der i højere grad er brug for at forstå ”forældresamarbejde” som et relationelt fænomen, hvor involvering ikke kun omfatter den ene, men begge parter. Når professionelle fx oplever, at forældre er svære at opnå kontakt til og få i tale, er det ofte gensidigt i den forstand, at forældrene også oplever det som vanskeligt at være i kontakt med skolen eller daginstitutionen
  • Der fra de fagprofessionelles side, når barnet har det svært, kan være en tendens til at rette et fokus på, at problemets kerne og løsning må findes i familien og i barnet. Hermed er der en risiko for at overse, hvor tæt forbundet familier og de øvrige arenaer, som børn befinder sig i, er

Undersøgelsen belyser samarbejdet mellem forældre og fagprofessionelle på følgende områder:

  • Forældreskab og tumult i samarbejdet mellem skole, hjem og daginstitution
  • Familier og sociale forskelle
  • Børns trivsel
  • Mobning og marginaliserende gruppeprocesser
  • Børns fællesskaber
  • Sprogets betydning for børns deltagelse

Som led i projektet er der også udarbejdet en række dialogkort til fagprofessionelle. Dialogkortene er tænkt som et redskab til en dialogisk, praksisnær og struktureret samtale om at styrke samarbejdet med forældrene på en række udvalgte områder, hvor undersøgelsen har identificeret udfordringer. Hent dialogkortene her.

Formål

At undersøge, hvilke barrierer og muligheder der er for at etablere et velfungerende samarbejde om børnenes trivsel og udvikling.

Om undersøgelsen

Projektet er metodisk baseret på:

  • Etnografiske dybdeinterviews med 17 udvalgte forældre til børn i skole- og daginstitutionsalderen fra forskellige demografiske områder. De interviewede forældre har alle børn i skole og dagtilbud, som har været udfordret og udvist tegn på mistrivsel.
  • Interviews med 9 professionelle fra daginstitutioner og skoler samt fra det socialfaglige og frivillige felt.

Dataindsamlingen og analyserne er gennemført i 2021.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: Professionshøjskolen Absalon

Udgivelsesår: 2022

Af:

Timian Bille Bach Landgraff