Hjem / Projekter / Sammen uden vold – Småbørnsforældre

Screening for voldsomme konflikter og vold i familier med små børn

Sammen uden vold – Småbørnsforældre er et udviklingsprojekt, der styrker den tidlige forebyggelse af vold i familien og forbedrer støtten til småbørnsfamilier, der lever med voldsomme konflikter eller partnervold.

Under graviditet og ved familieforøgelse kan partnervold opstå og eskalere. Det påvirker hele familien, og kan have store konsekvenser for barnets trivsel og udvikling.

Derfor har Mary Fonden i samarbejde med Ole Kirk’s Fond og Dialog mod Vold udviklet en model for, hvordan sundhedsplejersker screener for voldsomme konflikter og vold på deres rutinemæssige besøg i løbet af barnets første år.

Sundhedsplejersker i de fem samarbejdskommuner: Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Helsingør og Høje-Taastrup bliver uddannet i at bruge screeningsmodellen og i at rådgive og henvise forældre, der oplever voldsomme konflikter eller vold, videre til den relevante hjælp.

Ved at gøre screening for voldsomme konflikter og vold til en naturlig del af sundhedsplejerskernes arbejde, er det muligt at hjælpe familien tidligt i barnets liv og give barnet en mere tryg begyndelse på livet.

Gruppeforløb i hver kommune

Som en del af projektet opstartes et gruppetilbud i hver kommune til forældre, der oplever voldsomme konflikter eller partnervold. Gruppeforløbet er målrettet begge forældre og fokuserer på konflikthåndtering og på at give forældrene viden om vold.

Formålet er at give forældrene redskaber til at forebygge eskalering af deres konflikter, og dermed fremme trivslen hos hele familien og ikke mindst det lille barn.

Konflikthåndterings-gruppeforløbet ledes af en sundhedsplejerske og en familiebehandler/socialrådgiver i kommunen og bygger på ’kollaborativ psykoedukation’, hvor parret sammen arbejder om at forstå og genkende voldens udtryk med et fokus på følelsesregulering, gensidig forståelse, familiedannelse, åben kommunikation og mentalisering.

Gruppeforløbet startes med en individuel introduktionssamtale, og afholdes efterfølgende ugentligt over fire uger à to timer pr. gang, efterfulgt af en times afsluttende samtale med hvert par. Temaerne på de fire gruppegange er: 1) Egne følelser og reaktioner, 2) Familieliv og forældreskab, 3) At forstå sig selv og andre og 4) Familieliv og konfliktløsning fremadrettet.

Hvis volden er af farlig/grov karakter, hvis den ene af parterne ikke er tryg ved den anden part, eller hvis den ene af parterne ikke anerkender, at der er et problem, henvises parret ikke til konflikthåndterings-gruppeforløbet. Hvis bekymringsniveauet er særligt højt for det pågældende par pga. andre tilstødende komplikationer (misbrug, svær psykisk sygdom el. lign), eller hvis parret er gået fra hinanden, henvises der ligeledes til andre tilbud.

Evalueringen fra samme konflikthåndterings-gruppeforløb i Sammen uden vold – Gravide på Amager og Hvidovre Hospital viser at:

  • der er stor opbakning til og tilfredshed med gruppeforløbet. Dette gælder på tværs af deltagerne og de fagprofessionelle, som driver grupperne.
  • 88 pct., er enige i, at gruppen var tryg at være i.
  • 96 pct. oplever, at der var plads til at stille spørgsmål og dele tanker i gruppen.

Det var lidt grænseoverskridende i starten, fordi jeg følte, at vi blev stigmatiseret eller sat i bås med folk, der er voldelige mod deres partnere. (…) Det viste sig, at det blot var i mine tanker, og at det hurtigt blev manet til jorden. Der var en rigtig god tone mellem underviserne og deltagerne, og det var et trygt og behageligt rum til at udtrykke det, der kan være svært at sætte ord på

Se mere i evalueringen af Sammen uden vold – Gravide her

Baggrund & fakta
  • 13 % af adspurgte kvinder på krisecentre oplevede, at volden startede under deres graviditet
  • 17 % oplevede, at volden blev hyppigere under graviditeten
  • 51 % oplevede, at volden blev hyppigere efter fødslen end under graviditeten
  • Kvinderne kobler den markante eskalering af volden sammen med jalousi hos voldsudøveren, da voldsudøveren efter graviditeten blev misundelig på barnet og den opmærksomhed, som barnet fik af kvinden.

Kilde: Partnervold før, under og efter graviditet, Mary Fonden, LOKK, 2022

Bygger på tidligere erfaringer

Projektet bygger på erfaringer fra projektet Sammen uden vold – Gravide, der er en del af God start på familielivet, et samarbejde mellem Mary Fonden, Østifterne, Dialog mod Vold og Amager og Hvidovre Hospital. Siden 2020 har jordemødre på Amager og Hvidovre Hospital screenet gravide for voldsomme konflikter og vold og hjulpet dem videre til et liv uden vold.

Erfaringerne herfra og fra international forskning viser, at screening betyder, at flere par opspores.

Sammen uden vold – Småbørnsforældre kører indtil 2025 i de fem pilotkommuner, hvor både screeningsmodellen og gruppeforløb evalueres løbende med henblik på efterfølgende at blive udbredt til kommuner i hele landet.

Hvordan Mary Fonden arbejder med Vold i Hjemmet

Undersøgelse: Partnervold før, under og efter graviditet

Undersøgelse: Danskernes kendskab til partnervold

Sammen uden vold – Småbørnsforældre sker i samarbejde med:

Hvidovre Kommune
Hvidovre Kommune

Relaterede projekter

Sammen uden vold – Gravide

Projekt Sammen uden vold har til formål at opspore vold blandt gravide kvinder og par og hjælpe dem videre til et liv uden vold.

Rygsække til børn på krisecentre

Alle børn, der kommer på krisecenter med deres mor, får en rygsæk med bl.a. tøj, bøger og legetøj. Ryksækken er både en praktisk hjælp til …