27. januar 2022

Ny analyse: Samarbejde imellem forældre og professionelle er afgørende, når børn mistrives

Hvordan samarbejder forældre og professionelle, når børn er i mistrivsel? Og hvordan kan samarbejdet styrkes, når forældre og professionelle er udfordret i at få og opretholde en god kontakt med hinanden? Det har professionshøjskolen Absalon undersøgt i et nyt forskningsprojekt bestilt af Mary Fonden.
Kildevældsskolen

Når børn i skoler og daginstitutioner er udfordret og udviser tegn på mistrivsel, bliver kontakten mellem fagprofessionelle og forældre ofte hyppigere. Men hvis samarbejdet mellem forældrene og de fagprofessionelle ikke fungerer, bliver det vanskeligere at hjælpe børnene ud af den svære situation.

På den baggrund har professionshøjskolen Absalon  – på Mary Fondens bestilling – igennem et nyt forskningsprojekt fået undersøgt, hvilke barrierer og muligheder der er for at etablere et velfungerende samarbejde om børnenes trivsel og udvikling.

Undersøgelsen viser, at der i højere grad er brug for at forstå ”forældresamarbejde” som et relationelt fænomen, hvor involvering ikke kun omfatter den ene, men begge parter. Når professionelle fx oplever, at forældre er svære at opnå kontakt til og få i tale, er det ofte gensidigt i den forstand, at forældrene også oplever det som vanskeligt at være i kontakt med skolen eller daginstitutionen. Gennem dybdegående interviews med forældre og professionelle giver undersøgelsen indsigt i, hvad disse vanskeligheder handler om, og hvilke barrierer og handlemuligheder der er for at forbedre samarbejdet.

Undersøgelsen viser også, at der fra de fagprofessionelles side, når barnet har det svært, kan være en tendens til at rette et fokus på, at problemets kerne og løsning må findes i familien og i barnet. Hermed er der en risiko for at overse, hvor tæt forbundet familien og de andre arenaer, børn befinder sig i, er. Resultaterne peger derfor også på, at der er brug for at rette blikket ud mod de institutionelle rammer og sammenhænge, som børn og deres forældre befinder sig i og skal navigere i.

Undersøgelsen belyser samarbejdet mellem forældre og fagprofessionelle på følgende områder:

  • Forældreskab og tumult i samarbejdet mellem skole, hjem og daginstitution
  • Familier og sociale forskelle
  • Børns trivsel
  • Mobning og marginaliserende gruppeprocesser
  • Børns fællesskaber
  • Sprogets betydning for børns deltagelse

Læs mere om resultaterne i denne forskningsrapport og i denne sammenfatning af hovedresultaterne fra projektet.

Som led i projektet er der også udarbejdet en række dialogkort til fagprofessionelle. Dialogkortene er tænkt som et redskab til en dialogisk, praksisnær og struktureret samtale om at styrke samarbejdet med forældrene på en række udvalgte områder, hvor undersøgelsen har identificeret udfordringer. Hent dialogkortene her.

Af:

Mikkel Lynggaard

Relaterede nyheder