16. december 2014

Ensomhed og stress hænger sammen

Knap 100.000 voksne danskere i alderen 30-59 år er ensomme svarende til 4 %. Men dykker man ned i tallet, viser det sig, at ensomheden er langt mere udbredt blandt enlige og voksne uden arbejdstilknytning, og at der ofte følger mistrivsel og stress med følelsen af ensomhed. Det viser en ny analyse, som Mary Fonden har fået udført for at belyse ensomhed blandt voksne og for at kunne målrette arbejdet med at forebygge og afhjælpe ensomhed. Undersøgelsen er udført af CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.
VELUX FONDEN ønsker at bekæmpe ensomhed med Mary Fonden og Røde Kors

Nyere tids forskning viser, at vedvarende ensomhed er et alvorligt problem, der forringer mange menneskers livskvalitet og øger deres risiko for helbredsproblemer som forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme og depression. Men indtil nu har vi haft sparsom viden om, hvor udbredt ensomhed er, og hvem der typisk oplever ensomhed.

For at blive klogere på ensomheden igangsatte Mary Fonden sammen med ensomhedsforsker Mathias Lasgaard tidligere i år en analyse, der med afsæt i Sundhedsprofilen skulle tegne et billede af voksne danskere, der oplever varig ensomhed. Resultatet viser, at det at have en partner og et arbejde kan være en beskyttende faktor i forhold til ensomhed.

”Analysen peger på, at det fællesskab, vi indgår i på vores arbejde, er identitetsskabende og afgørende for vores følelse af ensomhed. Vores uddannelseslængde har umiddelbart ikke indflydelse på, om vi føler os ensomme, men et aktivt arbejdsliv og en samlever har. Der kan let opstå en følelse af at være sat af og isoleret fra samfundet, hvis man ofte sidder hjemme, mens alle andre har travlt med at komme på arbejde, hente og bringe børn og være sammen med deres partner,” udtaler seniorforsker Mathias Lasgaard fra CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.

Analysen viser desuden, at der er en sammenhæng mellem ensomhed og selvvurderet helbred – langt flere i gruppen, der oplever ensomhed (46 % mod 12 % i gruppen af ikke-ensomme), vurderer deres helbred som dårligt, og hele 78 % oplever et højt stressniveau mod 24 % blandt de ikke-ensomme. Desuden ses en overrepræsentation af mennesker med en psykisk lidelse blandt de ensomme (38 % mod 8 % af de ikke-ensomme).

”Sammenhængen mellem ensomhed og dårligt helbred skyldes blandt andet, at mange ensomme har et højt stressniveau. Det at være ensom er i sig selv stressende, og samtidig oplever mange ensomme en række andre belastninger ift. økonomi, familieforhold og beskæftigelse,” udtaler Mathias Lasgaard.

Mary Fonden har siden 2011 arbejdet med ensomhed som et af tre indsatsområder, og det har været tydeligt undervejs, at ensomhed har været en overset og underbelyst problemstilling – ikke mindst blandt gruppen af voksne.

”Da vi startede med at beskæftige os med ensomhed, blev det hurtigt tydeligt, at der fandtes meget lidt evidensbaseret forskning på området. Vi var meget mere på bar bund, end det har været tilfældet med vores to andre indsatsområder Mobning & Trivsel og Vold i Hjemmet. Derfor var vi også nødt til at starte med at blive klogere på ensomheden, og den nye analyse er endnu et skridt på vejen,” udtaler Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Analysen er den første af sin art og er baseret på den anerkendte UCLA-skala, der blev medtaget i Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?” i Region Midtjylland i 2013. 16.000 voksne i alderen 30-59 år valgte at udfylde spørgeskemaet, og resultaterne antages at være dækkende for hele landet. Hele analysen ”Ensomhed blandt voksne” kan ses her.

Baggrund

Mary Fonden lancerede sit tredje indsatsområde, Ensomhed, i november 2011. Siden har Mary Fonden belyst området med analyser og vidensindsamling samt etableret samarbejde med henholdsvis Ventilen om projekt Netwerk og Røde Kors om projekt Værket.

Netwerk er målrettet unge og deres lærere på ungdomsuddannelser og har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt eleverne. Metoden er baseret på et længere udviklingsprojekt og består af aktiviteter som makkerskaber og klasseidealer samt undervisning om fællesskab og ensomhed. Herudover undervises samtlige deltagende lærere i metoden og i at se og tale med de unge om deres vanskeligheder. Netwerk drives af Ventilen i samarbejde med Mary Fonden og med støtte fra Lauritzen Fonden.

Værket er målrettet voksne mennesker, der oplever ensomhed, og som ønsker at styrke deres netværk. Værket står på to ben – det sociale møde, som for mange kan være lindrende i forhold til ensomhed, og en styrkelse af den enkeltes evne til at fastholde og etablere nye relationer. Fra februar 2015 vil konceptet blive afprøvet og evalueret i syv Røde Kors-lokalafdelinger. På sigt er det ambitionen at udbrede projektet yderligere.  Værket sker i samarbejde med Røde Kors.

I februar 2014 udgav Mary Fonden og Ensomme Gamles Værn forskningsrapporten ”Ensom midt i livet”, der gennem 20 kvalitative interviews satte fokus på vejen til ensomhed i voksenlivet. 20 voksne satte ord på, hvordan de oplevede ensomheden, og hvor den i deres øjne stammede fra. Rapporten tegnede et billede af, at ensomheden ofte har sit ophav allerede i barndommen, og at tabuet omkring ensomheden opleves som en barriere i forhold til at komme den til livs. Hele rapporten kan læses her.

Mary Fonden har tilknyttet et panel på hver af indsatsområderne, herunder også Ensomhed. Eksperterne inddrages i udviklingen af projekter, i analyser og bruges generelt som sparringspartnere i fondens arbejde med området. Følgende eksperter sidder i panelet for Ensomhed:

  • John T. Cacioppo, professor og ph.d., The University of Chicago
  • Mathias Lasgaard, ph.d., ensomhedsforsker ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet og CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.
  • Rikke Lund, ph.d., lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
  • Jens Christian Nielsen, ph.d., lektor, DPU, Aarhus Universitet
  • Christine E. Swane, ph.d., direktør ved Ensomme Gamles Værn
  • Lise Stidsen Vandahl, kontorchef, Kontor for Udsatte og Civilsamfund, Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …