> English

Danskernes viden om vold i hjemmet

Vold i hjemmet
09.02.2021

Hvert år udsættes omkring 38.000 kvinder for fysisk vold af en tidligere eller nuværende partner. For mænd er tallet ca. 19.000. Og henholdsvis 4 % kvinder og 1 % mænd i Danmark angiver, at de har været udsat for psykisk vold inden for det seneste år.

En ny Epinion-undersøgelse udarbejdet for Mary Fonden viser, at der er store forskelle på de unge og de ældres indstilling til partnervold. Unge er f.eks. markant mere tilbøjelige til at ville gå til politiet først, hvis de opdager, at der er fysisk partnervold i deres nabofamilie. 39 % af denne aldersgruppe angiver at ville kontakte politiet som det første, mens kun halvt så mange af danskerne over 56 år (20 %) vil gå til politiet som det første i samme situation. Samme billede viser sig i forhold til at ville kontakte et kvindekrisecenter, hvor 12 % af de unge er klar til dette, mens halvt så mange (6 %) af dem over 56 år ville gøre brug af samme mulighed i første omgang.

Unge har også en større forståelse for, at det kan være svært at komme ud af et voldeligt parforhold. 74 % af de 18-34-årige erklærer sig helt eller overvejende enige i, at det kan være svært for voldsudsatte at forlade den voldelige partner. Af danskere over 50 år mener derimod kun halvdelen, at det kan være svært for voldsudsatte at forlade en voldelig partner.

Når danskerne bliver spurgt, om de mener, at partnervold er et stort problem, er der også flere unge, der svarer ja. Forskellen på de unge og de ældre er særligt stor, når der er tale om psykisk vold. Til gengæld har flere unge end ældre en opfattelse af, at mænd i højere grad end kvinder er ofre for psykisk partnervold – hvilket ikke stemmer overens med tidligere undersøgelser på området.  

Kvinder og mænd har forskellige holdninger til partnervold
Der er ikke kun forskel på de unge og de ældre. Der er også store forskelle på, hvad kvinder og mænd mener om partnervold. Langt flere kvinder end mænd mener f.eks., at partnervold er et stort problem. Halvdelen af danske kvinder (50 %) mener, at fysisk partnervold er et stort problem i Danmark, mens kun hver tredje mand (34 %) mener, at fysisk vold er et stort problem.  Når det handler om psykisk partnervold, er der også stor forskel på kvinder og mænds syn på alvoren af dette problem. 63 % af kvinderne mod 46 % af mændene mener, at psykisk partnervold er et stort problem i Danmark. Kønsforskellen viser sig også, når det handler om opfattelsen af, hvem der er mest udsat for psykisk partnervold. Her tror dobbelt så mange mænd (18 %) som kvinder (9 %), at det er mændene, der er mest udsat for psykisk partnervold.

Mange mener, at den voldudsatte har et ansvar
Hvem har egentlig ansvaret for at stoppe partnervolden. Er det udøveren, politiet eller har den voldsudsatte også selv et ansvar? Når man spørger danskerne, mener næsten 3 ud af 4, at den voldsudsatte også har et ansvar.
Det er dog ifølge danskerne først og fremmest den voldsudøvende, der har ansvaret for at bryde med den voldelige adfærd. Knap 9 ud af 10 adspurgte svarer, at det er den voldsudøvende, som har ansvaret for at stoppe volden, og heraf svarer de fleste, at det ”i høj grad” er voldsudøverens ansvar.
Rigtig mange danskere mener, at det herefter er familie og venner til enten den voldsudsatte eller den voldsudøvende, der har et ansvar for at gribe ind, hvis der er fysisk eller psykisk partnervold i en familie.

Mere viden
For at komme mere til bunds i danskernes villighed til at agere på partnervold, har Mary Fonden igangsat en ny stor undersøgelse sammen med VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Undersøgelsen skal afdække danskerne parathed til at handle for at hjælpe ofre for partnervold. Undersøgelsen vil skabe øget viden og kan samtidig bruges i arbejdet med at forebygge og stoppe partnervold. Undersøgelsen består blandt andet af en survey-undersøgelse blandt voksne danskere, om hvad der kan få danskere til at gribe ind ved partnervold, og hvad der kan afholde dem fra det.

Baggrund og fakta

Om Epinions undersøgelse
Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af i alt 1.036 gennemførte spørgeskemabesvarelser med danskere på 18 år og derover. Besvarelserne er indsamlet online via Epinions Danmarkspanel i perioden 1. november til9. november 2020.

Flere fakta fra undersøgelsen

  • Forskning viser, at kvinder er mere udsatte for partnervold end mænd. Danskerne viser i deres svar, at de er klar over denne forskel. Danskerne synes dog at undervurdere forskellen mellem kvinder og mænds udsathed for partnervold. Ifølge forskningen rammer fysisk partnervold over dobbelt så mange kvinder som mænd, mens psykisk partnervold rammer mere end tre gange så mange kvinder som mænd.
  • Danskerne har en god forståelse for, at vold kan foregå i alle samfundslag. Kun 13 % af danskerne mener, at partnervold stort set kun foregår i socialt udsatte grupper
  • Danskerne tror, at andelen, der udsættes for fysisk partnervold, er større blandt danskere, der bor med deres partner.
  • En større andel af kvinderne end af mændene placerer ansvaret for at stoppe både fysisk og psykisk partnervold hos myndighederne – både de sociale myndigheder og sundhedsmyndigheder –  samt hos familie og venner til både voldsudøveren og den voldsudsatte.
  • Når vi spørger danskerne, om de er enige eller uenige i, at det kan være svært at forlade en voldelig partner, er 59 % helt eller overvejende enige. Mænd og kvinder er dog ikke helt enige om dette: 49 % af mændene er helt eller overvejende enige i, at det kan være svært, mens den tilsvarende andel for kvinder er 69 %.
  • Hvis danskerne opdager, at der er fysisk partnervold i deres nabofamilie og ønsker at hjælpe den voldsramte, vil størstedelen (40 %) af danskerne tage kontakt til den voldsudsatte først. Dog ville 39 % af unge under 35 år tage kontakt til politiet først, mens 28 % af de unge vil tage kontakt til den voldsudsatte først.
  • Danskerne gætter på, at 15,5 % af de danskere, som selv var udsat for vold i deres barndomshjem og 15,1 % af de danskere, der oplevede vold mellem deres forældre i deres barndomshjem, har været udsat for vold i det seneste år. Til gengæld forventer danskerne, at meget færre (10,5 %) har været udsat for vold i det seneste år, hvis de ikke voksede op med vold i deres barndomshjem. Der er dermed en klar forventning om, at vold går i arv.
  • Danskerne forventer også, at udøvelse af fysisk partnervold er langt mere udbredt blandt personer, der selv har oplevet vold i barndommen.

Baggrund om den kommende undersøgelse fra VIVE
Det kan være svært for personer, der er udsat for partnervold, at bryde ud af volden. Venner, naboer eller kollegaer kan spille en vigtig rolle for, om voldsofre får den nødvendige støtte til at forlade volden. Samtidig ved vi ikke nok om, hvad der kan få omgivelserne til at hjælpe, hvis én i omgangskredsen bliver udsat for partnervold.

VIVE skal derfor undersøge danskerne handlingsparathed til at hjælpe ofre for partnervold. Undersøgelsen vil skabe øget viden om partnervold og kan samtidig bruges i det praktisk-strategiske arbejde med at forebygge og stoppe partnervold.

Undersøgelsen består for det første af en survey-undersøgelse blandt et tilfældigt udsnit af voksne danskere. Denne skal belyse de forhold eller faktorer, der kan få danskere til at gribe ind ved vold, eller hvad der kan afholde dem fra at gribe ind. Undersøgelsen ser både på, hvordan personer med faktisk kendskab til partnervold rent faktisk har handlet, og hvordan andre forestiller sig, at de ville agere, hvis de mødte partnervold i deres nære omgivelser.

For det andet gennemfører VIVE en kvalitativ interviewundersøgelse blandt nærtstående til udsatte. Denne del skal belyse dilemmaer, muligheder og begrænsninger for at støtte udsatte for partnervold.

Undersøgelsen er finansieret af TrygFonden.
Resultaterne fra undersøgelsen forventes offentliggjort i anden halvdel af 2021.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.