> English

Økonomi

Mary Fonden har i regnskabsåret 2020 realiseret et resultat før uddelinger på DKK 28,2 mio., som primært hidrører fra donationer fra bidragsydere på DKK 18,0 mio. samt et samlet afkast af investeringer på DKK 9,8 mio., der er indtægtsført i resultatopgørelsen. Der er i regnskabsåret desuden modtaget donationer på DKK 12 mio., der er overført til Mary Fondens grundkapital.

Det realiserede samt urealiserede afkast (gevinst) er overført til Mary Fondens bundne kapital. Derudover er der anvendt DKK 2,7 mio. af Mary Fondens disponible kapital til finansiering af aktuelle indsatsområder, da det tilstræbes, at Mary Fondens disponible kapital anvendes til opfyldelse af fondens formål. På denne baggrund er Mary Fondens samlede egenkapital steget med DKK 16,2 mio. til DKK 220,8 mio.

Mary Fondens kapital skal overholde Anbringelsesbekendtgørelsen og er placeret i en balanceret portefølje med et moderat risikoniveau, hvor der både er investeret i obligationer og aktier. Fondens portefølje efterlever danske og internationale anbefalinger for ansvarlige investeringer. Det samlede afkast på porteføljen i 2020 var 4,91 % mod et benchmarkafkast på 2,04 %, hvilket må anses som tilfredsstillende i et år, der har været præget af høj volatilitet på de finansielle markeder som følge af corona-situationen og fortsat meget lave renter. De enkelte aktivklasser har alle bidraget positivt til det samlede afkast.

Over året har porteføljen været overvægtet mod aktier, neutralvægtet til kreditobligationer og undervægtet i danske obligationer.

Corona påvirker fortsat investeringer og markedet som helhed. Det er usikkert, hvad effekten af corona vil være på sigt. Det forventes dog ikke, at denne vil have markant indflydelse på aktivitetsniveauet og uddelingerne i 2021 og 2022.

Bruttouddelinger er steget i 2020, hvilket i væsentligt omfang kan henføres til indsatsområderne Vold i Hjemmet og Ensomhed, hvor der har været øget aktivitet.
Forventningen til 2021 er, at uddelingerne vil fortsætte den positive udvikling i takt med, at både nye og igangværende projekter udvikles og skaleres.

 

Investeringspolitik

Fondens investeringspolitik og retningslinjer er udformet således, at der sikres en god risikospredning med fokus på kapitalbevarelse. Investeringsretningslinjerne overholder ”Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler”.
Forvaltningen sker gennem en ekstern porteføljeforvalter og der investeres i såvel rentebærende fordringer som aktier og erhvervsobligationer både direkte og indirekte gennem investeringsforeninger.
Fondens portefølje efterlever danske og internationale anbefalinger for ansvarlige investeringer, herunder de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer og anbefalinger om aktivt ejerskab fra Komité for God Selskabsledelse.
Porteføljeforvalteren tager aktivt stilling til, om hvert eneste selskab, der investeres i, lever op til de fastsatte krav. Desuden ekskluderer porteføljeforvalteren følgende typer af virksomheder fra fondens portefølje:                                   

  • Virksomheder der bryder internationale normer, herunder Global Compacts 10 principper eller OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.
  • Virksomheder, der har mere end 5% af sine indtægter fra produktion eller distribution af enten alkohol, tobak, våben, pornografi eller hasard
  • Virksomheder, der har mere end 5% af sine indtægter fra produktion; distribution; levering af udstyr til eller servicering af produktion af fossile brændsler (termisk kul, olie og gas)
  • Virksomheder, der har mere end 50% af sine indtægter fra produktion af energi (kul eller varme) fra termisk kul.

For investering i statsobligationer anvender porteføljeforvalteren et sæt retningslinjer i tre trin. For det første udelukkes lande, der er omfattet af sanktioner mod finansielle transaktioner med styret eller ledende personer i styret. For det andet inddrages demokrati og menneskerettigheder i investeringsprocessen. For det tredje anvende OECD’s lande risikoklassifikation til løbende at overvåge investeringerne.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.