> English

Seneste nyt


11.11.2013

Netwerk version 2.0

Ved skolestarten i 2012 afprøvede 17 gymnasieskoler projekt Netwerk, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser. Samtidig blev en omfattende evaluering af projektets første del igangsat. Evalueringen er nu afsluttet, og resultaterne viser, at projektet på en række områder er lykkedes og på en række områder kan forbedres. I øjeblikket er justeringerne i fuld gang, for målet er stadig det samme – at bekæmpe ensomhed blandt unge på ungdomsuddannelserne.

Netwerk er et samarbejdsprojekt mellem Ventilen og Mary Fonden med Lauritzen Fonden som finansiel partner. Projektet har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelserne ved bl.a. at skabe stærke fællesskaber og give lærere redskaber til at håndtere og hjælpe elever, der føler sig ensomme. Netwerk består af to dele – en forebyggelsesdel, som er centreret omkring studiestarten, og en afhjælpningsdel, som pågår hele året. Studiestartsforløbet er et struktureret undervisningsforløb bestående af seks lektioner, en stiløvelse og en opfølgningslektion. Afhjælpningsdelen har til formål at klæde lærerne på til at se, kontakte og støtte elever, der mistrives socialt. 

Som en del af udviklingen og afprøvningen af Netwerk blev en evaluering af studiestartsforløbet igangsat i august 2012. Evalueringen bestod af to spor – et om gennemførbarhed (om metoderne blev anvendt) og deltagernes tilfredshed og et om Netwerks effekt på de involverede elever. Nedenfor følger først opsummeringen af evalueringen efterfulgt af de refleksioner og justeringer, som evalueringen har affødt.

Det er vigtigt at understrege, at det kun er en del (studiestartsforløbet) af Netwerk, der har indgået i evalueringen, og at Netwerk har udviklet sig siden 2012. Netwerk i 2013 består således ud over det evaluerede studiestartsforløb bl.a. af en række fællesskabende aktiviteter for lærere og elever samt en afhjælpende del, hvor lærere rustes til at opdage, forebygge og afhjælpe ensomhed.

 

Jeg fik et rigtig godt forhold til dem [de andre elever] og lærte dem ligesom at kende og fik nye kontakter. Nye venner. Nye informationer. Ny viden om alt muligt.

Elev om Netwerk

 

Følgende er uddrag fra den sidste af de to evalueringsrapporter:

Sammenfatning
Tilfredshedsundersøgelsen (Spor 1) tegner et klart billede af, at studiestartsforløbet er blevet realiseret som skitseret i lærervejledningen. Endvidere er både elever og læreres evaluering af forløbet overvejende positiv, og et flertal af eleverne og alle adspurgte lærere mener, at projektet er anbefalelsesværdigt. Evalueringen belyser dog også væsentlige svagheder og kritikpunkter. Herunder, at det faglige niveau var for lavt samt at elementerne klassekontrakt og henvisningsmappe i nogle tilfælde ikke fungerede tilfredsstillende. Ydermere tilkendegiver flere elever, at forløbets tiltag har større relevans for en yngre aldersgruppe samt at lektionerne belyser velkendte problemstillinger, bl.a. mobning, som de tidligere har stiftet bekendtskab med i folkeskolesammenhæng.

Nærværende effektstudie (Spor 2) indikerer, at forløbet ikke har formået at forebygge ensomhed i måleperioden. Studiestartsforløbet har dog haft en positiv effekt på elevernes viden om ensomhed (begreb og konsekvenser) og hjælpemuligheder. Nogle elever fra interventionsklasserne er således siden studiestart blevet bekendte med ensomhedsbegrebet og konsekvenser af ensomhed, ligesom en del elever har fået større kendskab til hjælpemuligheder, der er tilgængelige i tilfælde af egne eller andres oplevelse af ensomhed eller mistrivsel. Endelig har studiestartsforløbet ikke haft den tiltænkte effekt på den oplevede klassekultur, prosocial adfærd eller elevernes skoleengagement. Projektet er således ikke lykkedes med at bedre klassekulturen, ligesom eleverne ikke udviser mere prosocial adfærd eller større skoleengagement. Sammenfattende indikerer effektstudiet, at Netwerk på væsentlige parametre ikke har haft den ønskede effekt, omend projektet har formået at øge vidensniveauet i de deltagende klasser.

I lyset af effektstudiets resultater er det centralt for det videre arbejde at identificere potentielle udviklingsmuligheder. Vurderes Netwerk på baggrund af Nation et al.s (2003) ni principper for effektiv forebyggelse, er det tydeligt at studiestartsforløbet har et antal kvaliteter. Dette gælder i særdeleshed programmets fokus på forskelligartede interventionsmetoder og læringsmetoder, den relativt omfattende dosis, det indbyggede fokus på dannelse af positive relationer og programmets timing i forhold til dannelse af klassekultur. Ydermere har de deltagende lærere som helhed følt sig klædt på til opgaven på baggrund af lærervejledning og lærerseminar. Endelig er der foretaget en omfattende evaluering med henblik på udvikling og kvalitetssikring af projektet.

På flere områder er det dog muligt at påpege svagheder ved forebyggelsesprogrammet. På trods af, at programmet anvender forskellige læringsmetoder, indgår der ikke aktiviteter, som giver mulighed for at træne og udvikle konkrete færdigheder, som potentielt kan forebygge ensomhed og styrke fællesskabet i klassen. Endvidere ville det være en styrke at implementere programmet på tværs af forskellige sociale domæner, således at hele skolen og eventuelt familien blev inddraget. Endelig kan man, på baggrund af nyere studier, argumentere for, at afhjælpning af ensomhed potentielt vil være mere virksomt end forebyggelse i gymnasieskolen, da ensomhed hos mange unge opstår i den tidlige ungdom.

Afslutningsvis bør det fremhæves, at Netwerk er et udviklingsprojekt, da forebyggelsesprogrammer af denne type ikke tidligere er udviklet og dokumenteret. Således bidrager resultaterne fra nærværende projekt med ny viden om forebyggelse af ensomhed og hvilke faktorer, der potentielt spiller en rolle heri. Samtidig ses et behov for yderligere kortlægning af årsager til ensomhed i gymnasieskolen. Viden herom vil muliggøre en mere specialiseret og målrettet indsats over for ensomme gymnasieelever og dermed bidrage med væsentlig viden i forhold til det videre udviklingsarbejde i forebyggelsesregi.

Uddrag fra evalueringsrapporten ”Netwerk – om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser. Spor 2 – effektstudie” af Mathias Lasgaard m.fl. Syddansk Universitet, 2013.


Netwerk version 2.0
I videreudviklingen af Netwerk har evalueringen spillet en helt central rolle. Den har udpeget styrker og svagheder i projektet – dog med det forbehold, at det kun er en del af Netwerk, der er evalueret. Der kan derfor ikke siges noget om den samlede effekt af Netwerk på baggrund af evalueringen.  Herunder er et uddrag af nogle af de justeringer, som er eller bliver indarbejdet i Netwerk.

Revidering af materialer
På baggrund af tilfredshedsundersøgelsen (spor 1) er flere dele af Netwerks undervisningsmateriale blevet revideret. Blandt andet er det faglige niveau blevet hævet, ligesom der er blevet trukket tråde til erhvervslivet, så det fremgår tydeligt, at en god og stærk kultur ikke kun er relevant i folkeskoletiden, men også i arbejdslivet. Desuden er den såkaldte ’Klassekontrakt’ blevet omformet, og henvisningsmappen er udgået.

Fællesskabende aktiviteter
På baggrund af effektstudiet (spor 2) er fokus blevet rettet mod at udvikle flere værktøjer til at skabe fællesskab i klasserne. Netwerks antagelse om, at en stærk klassekultur kan forebygge ensomhed bakkes op af flere forskere. Meget tyder således på, at metoden er rigtig, men at doseringen er for lille – der skal med andre ord mere til at skabe en stærk klassekultur, end det Netwerk har indeholdt i måleperioden. Fremadrettet vil der på den baggrund blive indarbejdet en række fællesskabende aktiviteter, både lærerstyrede og elevstyrede. Målet er at få eleverne yderligere på banen, så fællesskabet i klassen opleves som endnu bedre.

Sociale arenaer
For at imødekomme behovet for at indgå i flere sociale arenaer vil Netwerk fremover indeholde initiativer, der involverer hele skolen, herunder anbefaling om etablering af et trivselsråd, ligesom forældreinformation vil blive prioriteret.

Afhjælpning
Evalueringen vedrører ikke den del af Netwerk, der beskæftiger sig med afhjælpning, og kan derfor ikke sige noget om, hvad afhjælpningsdelen allerede har resulteret i. Trods det vil afhjælpningsdelen blive styrket på baggrund af ny viden, der indikerer, at størstedelen af ensomme unge allerede er ensomme, når de starter på en ungdomsuddannelse. Det har betydet, at samtlige lærere, der arbejde med Netwerk, skal være undervist i både forebyggelse og afhjælpning allerede fra studiestart. Herudover vil der i lærerundervisningen være et skærpet fokus på forskellen mellem kortvarig og langvarig ensomhed.

Ny viden om ensomme unge
I løbet af første halvår 2014 vil Syddansk Universitet foretage endnu en analyse af de indhentede data med henblik på at afdække årsagen til ensomhed i gymnasiet. Målet er at kunne målrette arbejdet i Netwerk yderligere i forhold til de unge, der oplever ensomhed i løbet af deres ungdomsuddannelse.

 

Jamen, jeg synes, det har været et rigtig godt projekt. Rigtig interessant. Nogen af de ting, som vi gjorde i projektet, det var ting, som vi gjorde i forvejen. Men projektet har været med til at opkvalificere de her ting.

Lærer om Netwerk

Konklusion
Evalueringsmålene for Netwerk var ambitiøse – og det har vist sig, at studiestartsforløbet alene ikke kan forebygge ensomhed blandt gymnasieeleverne. Til gengæld hæfter vi os ved tilfredsheden, at lærerne vil anbefale projektet til andre, og at elevernes viden er øget. Der er meget, der tyder på, at viden om, hvor de unge kan få hjælp, kan fremskynde den hjælpesøgende adfærd, og det kan i sig selv forebygge den mere vedvarende ensomhed og de alvorlige følgevirkninger af den vedvarende ensomhed.

Netwerk var et udviklingsprojekt, da det blev lanceret på 17 skoler, og evalueringen har været et helt centralt element i udviklingsarbejdet i projektet. I Ventilen og Mary Fonden ser vi frem til at tilbyde et udvidet og mere målrettet Netwerk i 2014.

 

Der er selvfølgelig forskellige typer i alle klasser. Der er altid dem, som er super sociale og åbne lige fra starten. Så er der dem, der er lidt mere stille, som mig for eksempel. Typen, hvor der lige går en måned, til jeg ligesom føler mig tilpas. Netværksgrupperne hjalp mig rigtig meget til at komme ind og lære folk at kende. Helt klart.

Elev om Netwerk

 

Download rapport - spor 1 her.

Download rapport - spor 2 her.

 

Om evalueringen
Undersøgelsens konklusioner er baseret på en omfattende dataindsamling i form af spørgeskemaundersøgelser og interviews med henholdsvis elever og lærere. Med henblik på at sikre evalueringen af Netwerk en høj validitet, er det tilstræbt, at deltagerne på testskoler og kontrolskoler udgjorde et repræsentativt udsnit af danske gymnasieelever. Således inkluderes henholdsvis 26 institutioner med almengymnasiale uddannelser og 9 institutioner med erhvervsgymnasiale uddannelser, svarende til fordelingen på landsplan. På baggrund af lodtrækning blev to klasser fra hver skole inviteret til at deltage i evalueringen.

Der er indsamlet data over to omgange, først ved studiestart (august; præintervention) og senere efter programmets gennemførsel (november-december; postintervention). Ved studiestart udfyldte udtrukne klasser (fra henholdsvis testskoler, som deltager i Netwerk, og kontrolskoler, som ikke deltager i projektet) et mindre spørgeskema, og efter efterårsferien fulgte et mere omfattende spørgeskema.

801 elever fra 17 testskoler deltog i spørgeskemaundersøgelsen ved studiestart, mens 648 elever besvarede det omfattende spørgeskema efter Netwerks gennemførsel (frafaldsprocenten på 19 % svarer til det forventede og dækker både over frafaldne og fraværende elever.)

Rapporten vedrørende gennemførbarhed og tilfredshed (spor 1) baserer sig primært på data indsamlet efter studiestartsforløbet (postintervention) og inddrager ikke data indsamlet i kontrolklasser. Kontaktlærere, der havde været tilknyttet de involverede klasser, fik tilsendt et mindre spørgeskema efter efterårsferien. Af de 32 kontaktede lærere besvarede 29 spørgeskemaet svarende til en svarprocent på 91 %.

Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med en række kvalitative interviews med udvalgt lærere og elever. 60 elever har deltaget i ni fokusgruppeinterviews og fem lærere fra fem forskellige skoler er blevet interviewet telefonisk.

Ensomhed

Vi føler os alle ensomme en gang imellem – det er en naturlig del af livet. Men når ensomheden går fra at være kortvarig og situationsbestemt til at være vedvarende, så bliver ensomheden skadelig for vores helbred og for vores sociale liv. Langvarig ensomhed er skadelig for vores krop og kan helt ødelægge vores sociale kompetencer. Trods de store menneskelige omkostninger er ensomhed stadig et overset problem.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Ensomhed
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden "Det er vigtigt for mig at få fortalt, at jeg kommer fra en helt almindelig familie med varme, tryghed, gode værdier og masser af humor. At jeg overhovedet kunne havne på et krisecenter og være så langt nede, det havde jeg aldrig nogensinde troet." Sådan startede Jette sin fortælling om et liv med vold, da vi for nylig samlede vores præsidium til det årlige præsidiemøde. "Jeg er her i dag, fordi jeg har mødt rigtig mange fordomme. Der er mange fordomme om, hvem der bor på krisecenter. Jeg håber, at jeg med mit indlæg kan skabe fokus på den ensomhed, jeg har oplevet, på det her med at gå rundt med en ødelæggende angst for sin partner og et fuldstændigt smadret selvværd. At man kan ende der, selv om man som jeg har været velfungerende med et godt job." Jettes fortælling om volden gjorde indtryk. Det er barskt at høre et menneske fortælle om, hvordan volden bliver hverdag, hvordan den langsomt nedbryder et menneske, og hvordan den voldsudsatte bebrejder sig selv undervejs. Men Jettes historie var også en fortælling om alle os, der står uden om den voldsudsatte. Jette følte sig isoleret og set ned på, da hun endelig fandt modet til at bede om hjælp. Vold kan ramme alle. Og uanset hvem volden rammer, så har man brug for et netværk, der stiller sig fordomsfrit og støttende til rådighed. Tusind tak til Jette for at fortælle sin personlige historie. Og til Bodil for at sidde ved hendes side på dagen. Bodil var Jettes rådgiver på krisecenteret. Foto: Steen Brogaard
mary_fonden Så er der kun en uge til @friformobberi #børnestafetten2019 i Aarhus. Den 25. maj løber vi 1 km mod mobning - og for det gode kammeratskab - i Mindeparken. Alle børn fra 0-13 år kan løbe med, og der er medaljer til alle 🏅🏃🏾‍♂️. Skal I med? Læs mere og køb billet via link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #friformobberi #forebyggelseerbedst
mary_fonden I sidste uge rundede vi 25.000 rygsække, da vi sammen med pensionerede LEGO-medarbejdere pakkede drikkedunke, tandbørster, dagbøger, bamser og meget andet i rygsække til alle børn, der må flytte på krisecenter med deres mødre i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækken er meget mere end en praktisk hjælp til de børn, som er kommet afsted uden deres yndlingsbamse eller tandbørste. Rygsækken spiller også en stor rolle i det pædagogiske arbejde med børnene på krisecentrene. Her fortæller Henrik Schjørmann, der er pædagog på Røntofte Krisecenter, hvordan han bruger rygsækken i sit arbejde med børnene på krisecentret. Projektet Rygsække til børn på krisecentre er et samarbejde med Ole Kirk's Fond og LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre. #voldihjemmet #allebørnharrettiletlivudenvold #sigdettilnogen
mary_fonden Rygsække til 25.000 voldsudsatte børn. Bamser, bøger, håndklæder, klodser og drikkedunke blev i dag lagt sirligt ned i farverige rygsække hos LEGO Charity i Billund. Hvert år pakker vi rygsække til alle børn, der kommer på krisecenter i Danmark, Grønland og på Færøerne. De kommende uger modtager alle landets kvindekrisecentre paller med fyldte rygsække, som krisecentermedarbejderne giver til børnene. Udover at rumme det mest nødvendige, som et barn kan savne, når han eller hun må flytte på krisecenter, bliver rygsækkene også brugt som et pædagogisk værktøj i samtaler med børnene. “Børn, der flytter på krisecenter, har svære oplevelser med sig. Vi ved, at det at være vidne til vold mod en forælder kan være lige så skadeligt som selv at være udsat for volden. Samtidig er børnene utrygge ved den nye situation og uvisheden om, hvad der skal ske, og hvornår de kan komme hjem igen. Rygsækkene er derfor en støtte til de børnefaglige medarbejderes vigtige arbejde med at bearbejde voldsudsatte børns oplevelser og traumer,” sagde Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden, fra et af pakkebordene. I rygsækkene vil børnene også finde en hilsen fra H.K.H. Kronprinsessen til både mor og barn. Hilsenen indeholder blandt andet en opfordring til barnet om at tegne en tegning og sende retur til Mary Fonden sammen med et par ord om, hvad der gør ham eller hende glad. Rygsækkene pakker vi hvert år sammen med pensionerede LEGO-medarbejdere. I dag pakkede de frivillige kræfter 2.100 rygsække. Siden 2008 har vi pakket rygsække til flere end 25.000 voldudsatte børn. Projektet er et samarbejde mellem Mary Fonden, Ole Kirk’s Fond og LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre #allebørnharrettilenbarndomudenvold #sigdettilnogen #voldihjemmet
mary_fonden “I Mary Fonden er vi så heldige, at vi ofte møder de mange mennesker, som vi arbejder for. Og nogle gange dukker de også op helt uventet.” Sådan fortalte Kronprinsessen i dag på vores årlige præsidiemøde. Det uventede møde skete, da vi for nylig lancerede hiphopnummeret “Liker” på Vibenshus Fritidshjem. Her kom en lille pige op til Kronprinsessen midt i det festlige arrangement med 200 dansende børn. Hun ville bare takke for den rygsæk, hun havde modtaget, da hun var på krisecenter med sin mor. ”Den lille pige er en rollemodel for os alle sammen. For hvis vi tør være åbne også om de svære ting, så hjælper vi hinanden med at overkomme dem.” Afsluttede Kronprinsessen sit indlæg. Præsidiemødet er en mulighed for os i Mary Fonden for at give vores præsidium indblik i vores arbejde og samtidig takke for deres store opbakning, tillid og tro på det, vi gør. Foto: Steen Brogaard #alleharrettilathøretil #friformobberi