Vold i Hjemmet

I Mary Fonden arbejder vi for, at børn ikke skal vokse op i familier, hvor vold mellem forældrene er en del af hverdagen. Vi ønsker at bidrage til, at kommende mødre og fædre og småbørnsforældre bryder med volden så tidligt som muligt, så børnene får en tryg start på livet.

I vores to Sammen uden vold-indsatser opnår jordemødre og sundhedsplejersker grundlæggende viden om, hvordan de kan spørge til vold i familien, og de får klare handlemuligheder, når de møder familier, der lever med vold. 

Vi arbejder også for at skabe håb og bidrage til, at almindelige danskere kan genkende tegn på partnervold og gribe ind, når de som nærtstående er vidne til volden.

Fakta

  • 29 % af alle kvinder har siden 15-årsalderen været udsat for fysisk, psykisk eller seksuel partnervold mindst én gang. Det samme gælder for 12 % af mændene.
  • De voldsudsatte selv forklarer, at kun i en tredjedel af tilfældene, hvor der er et voksent vidne til volden, griber vidnet ind.
  • 13 % af adspurgte kvinder på krisecentre oplevede, at volden begyndte under deres graviditet.
  • 51 % af adspurgte kvinder på krisecentre oplevede, at volden blev hyppigere efter fødslen.

Kilde: Danskernes kendskab til partnervold, VIVE for Mary Fonden, 2022. Og Partnervold før, under og efter graviditet, Social Respons for Mary Fonden, 2022.

Rygsække til børn på krisecentre

Alle børn, der kommer på krisecenter, bliver tilbudt en rygsæk med tøj, bøger og legetøj, der passer til det enkelte barns alder. I 2023 pakkede og uddelte Mary Fonden, Ole Kirk’s Fond og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) 2.400 rygsække til børn, der kom på krisecenter med deres mor.

Det er svært for et barn at skulle forlade sit hjem og flytte på krisecenter, og ofte er barnet kommet afsted uden legetøj og personlige ejendele. Rygsækkene har derfor et praktisk formål og indeholder tøj, toiletsager, legetøj, en bamse, en dagbog og en bog, som mor og barn kan læse sammen. Men rygsækkene har også et pædagogisk formål, fordi de kan bruges af krisecenter-personalet som en indgang til samtale og kontakt med barnet.

Rygsækkene som pædagogisk redskab

I 2023 udarbejdede vi en guide til det pædagogiske arbejde med rygsække i form af en folder, som blev sendt ud med rygsækkene til krisecentre i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

Folderen er inspiration til personalet til, hvordan rygsækken og dens indhold kan bruges som samtalestarter i den første kontakt med barnet. Folderen giver også inspiration til, hvordan indholdet kan bruges i deres videre arbejde og de ofte svære samtaler med barnet om oplevelserne i hjemmet og den nye situation på krisecentret.

Pakkedag med samarbejdspartnere

I 2023 holdt vi pakkedag af rygsække med deltagelse af H.M. Dronningen, formand for Ole Kirk’s Fond, Kjeld Kirk Kristiansen, og direktør i LOKK, Laura Kirch Kirkegaard, i selskab med pensionerede LEGO-medarbejdere. Siden 2008 er over 35.000 rygsække blevet uddelt til børn på krisecentre i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Gyldendal donerer bøger til rygsækkene.

Projektet sker i samarbejde med:

Sammen uden vold – Småbørnsforældre

Sammen uden vold – Småbørnsforældre er et udviklingsprojekt, der skal styrke den tidlige forebyggelse af vold i familien og forbedre støtten til småbørnsfamilier, der lever med voldsomme konflikter eller partnervold.

Under graviditet og ved familieforøgelse kan partnervold opstå og eskalere. Det påvirker hele familien og kan have store konsekvenser for barnets trivsel og udvikling. Målet for projektet er derfor at styrke den tidlige forebyggelse af vold i familien, så færre børn vokser op i familier med partnervold mellem forældrene.

Sundhedsplejersker opsporer partnervold

I de fem kommuner, der er med i projektet, screener sundhedsplejerskerne systematisk for voldsomme konflikter og vold på deres rutinemæssige besøg to gange i løbet af barnets første leveår.

I 2023 blev alle sundhedsplejersker, ledere, socialrådgivere og familiebehandlere undervist i viden om vold og i screeningsmodellen på uddannelsesdage i de fem kommuner. Umiddelbart efter begyndte sundhedsplejerskerne at screene.

Hjælp til at komme ud af volden

De forældre, som screenes positivt, bliver rådgivet og henvist til rette tilbud herunder kommunens konflikthåndterings-gruppeforløb, som er en del af projektet. I 2023 blev sundhedsplejersker og familiebehandlere på tværs af de fem kommuner uddannet til gruppeledere til konflikthåndterings-forløbet.

Materiale til screening og konflikthåndterings-grupper blev desuden udviklet og implementeret i 2023.

Fakta

På tværs af de fem kommuner har screeningsprocenten ligget højt i 2023, hvor 77 familier er blevet screenet positivt for vold eller voldsomme konflikter. Dertil er det vurderet, at der er behov for opfølgning i yderligere 94 familier. 

‘Sammen uden vold – Småbørnsforældre’ sker i samarbejde med:

Hvidovre Kommune

Sammen uden vold – Gravide

På Amager og Hvidovre Hospital har jordemødre siden 2020 screenet alle gravide for partnervold og voldsomme konflikter med udgangspunkt i opsporingsmodellen Sammen uden vold – Gravide.

Gennem screeningen opspores ugentligt 1-3 gravide par med vold eller voldsomme konflikter i parforholdet. Det er par, der tidligere som oftest ville gå under radaren. Når parret tidligt får den nødvendige støtte til et parforhold uden vold, får det ufødte barn en mere tryg start på livet.

Fortsat fokus på opkvalificering

For at sikre den systematiske screening, har det i 2023 været et vigtigt fokus at uddanne nyansatte jordemødre i viden om vold og i screeningsmodellen til gravide. For fremadrettet at kunne skabe en bæredygtig model for opkvalificering af nye medarbejdere, er udviklingen af en E-læringsmodel begyndt i samarbejde med Region Hovedstadens E-lærings-enhed. Derudover blev en ny screeningsguide til jordemødrene samt håndbog til gruppeledere udviklet og implementeret i løbet af 2023.

Evaluering, forankring og udbredelse

Evaluering og forankring af indsatsen i hospitalets drift var det store omdrejningspunkt i projektet i 2023. I slutningen af 2023 blev dataindsamlingen til evalueringen færdiggjort. Den gennemføres af Oxford Research og Analytisk Fællesskab og belyser bl.a. fagpersonernes brug af screening samt forældrenes tilfredshed med den støtte, de bliver tilbudt.

Nedslag fra evalueringen viste i 2023, at screeningen ses som en naturlig del af jordemødrenes arbejde. Og at konflikthåndterings-grupper og visiteringssamtaler med de par, som screenes positivt, er implementeret i Familieambulatoriet. Evalueringen offentliggøres i 2024.

I slutningen af 2023 blev en national udbredelsesplan for Sammen uden vold – Gravide udarbejdet med ønsket om at kunne begynde udbredelsen til landets fødesteder i 2024.

Sammen uden vold – Gravide er en del af God start på Familielivet. Projektet sker i samarbejde med: Amager og Hvidovre Hospital, Dialog mod Vold, Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet og Østifterne.

‘Sammen uden vold – Gravide’ sker i samarbejde med: