Analyser og vidensarbejde i 2023

Hjem / Årsberetning 2023 / Aktiviteter i 2023 / Analyser og vidensarbejde i 2023

Analyse og vidensarbejde

Viden er en vigtig og prioriteret del af Mary Fondens aktiviteter. Analyser og viden har imidlertid ingen værdi i sig selv. Gevinsterne opnås først, når resultaterne kan omsættes til praksis og danne grundlag for faglig refleksion og beslutninger på vores områder.

I 2023 har vi gennem videns-arbejdet haft særligt fokus på at opnå en dybere og mere nuanceret forståelse af de målgrupper og udfordringer, vi arbejder med i Mary Fonden.

På ensomhedsområdet viser de nyeste statistiske opgørelser (Sundhedsprofilen 2023), at næsten hver femte ung (19 %) mellem 16 og 24 år føler sig svært ensom. Det er markant flere end for 10 år siden, og ensomhed er derfor blevet en alvorlig trivselsudfordring for den nuværende ungegeneration. For at opnå en dybere forståelse af ensomhedens kompleksitet, og dermed skabe et bedre grundlag for at hjælpe unge, der oplever ensomhed, tog Mary Fonden og Ebbefos Fonden i 2023 initiativ til undersøgelsen ”Ensomhed blandt unge”.

Undersøgelsen, som blev gennemført af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, viser bl.a., at unge oplever ensomhed på mange forskellige måder. For nogle er ensomhedsfølelsen mest fremtrædende, når de er alene, mens andre oplever den tydeligst i selskab med andre, hvor de ikke føler sig inkluderet eller set. Rapporten fremhæver i alt seks forskellige måder, som unge oplever ensomhed på.

I samarbejde med Center for Ungdomsforskning har vi i 2023 også fået gennemført et stort kvalitativt forskningsprojekt ”Kan ungefællesskaber gøre ondt”, som giver en dybdegående forståelse af trivsel og mistrivsel i de unges fællesskaber. Resultaterne viser, at fællesskaber ikke altid udgør et værn imod mistrivsel, og at der er store uligheder i unges forudsætninger for at opbygge og vedligeholde fællesskaber. Fællesskaberne gør bl.a. ondt, hvis den unge hele tiden oplever at skulle kæmpe for sin plads i fællesskabet eller må gå på kompromis med værdier og grænser.

Nye publikationer

I 2023 offentliggjorde vi følgende rapporter, notater og andre publikationer fra vores analyseprojekter (offentliggørelsesdato i parentes):

  • ”Fællesskaber i ungdomslivet”, v. Center for Ungdomsforskning (23. marts 2023)
  • ”Ensomme unges deltagelse i fritidsfællesskaber”, v. SocialRespons (9. maj 2023)
  • ”Skolestyrkens værktøj til håndtering af mobning, v. Københavns Professionshøjskole (29. juni 2023)
  • “Evaluering af Antibulli Tennis” v. Center for Ungdomsstudier (29. August 2023)
  • ”Evaluering af Skolestyrken – midtvejsnotat”, v. Rambøll (12. september 2023)
  • ”Mangfoldighed og diversitet i indskolingen” v. Epinion (30. november 2023)
  • ”Forståelser af ensomhed blandt unge”, v. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (2. december 2023)