Økonomi

Mary Fonden har i regnskabsåret 2022 realiseret et resultat før uddelinger på kr. -5,2 mio. Underskuddet hidrører primært fra et samlet afkast af investeringer på kr. -22,2 mio., der er omkostningsført i resultatopgørelsen samt donationer fra bidragsydere på kr. 17 mio., der er indtægtsført i resultatopgørelsen. Som det fremgår af nedenstående nøgletal har årets negative værdireguleringer fra investeringerne påvirket årets resultat i væsentligt omfang. Set over en 5-årig periode har der dog været et positivt afkast fra investeringerne på kr. 8,8 mio. Værdireguleringerne påvirker ikke fondens aktivitetsniveau, da værdireguleringer – såvel positive som negative – henføres til fondens kapital.

Mio. kr.20222021202020192018
Renter og udbytter7,273,723,203,436,54
Realiserede gevinst/tab-11,940,89-0,264,60-0,07
Urealiserede gevinster/tab-17,545,327,156,94-10,46
Afkast-22,219,9310,0914,97-3,99

Mary Fondens samlede egenkapital er i regnskabsåret faldet med kr. 28,1 mio. fra kr. 225,0 mio. til kr. 196,9 mio. Den bundne kapital er reduceret med kr. 27,5 mio., der primært skyldes en negativ påvirkning fra realiserede og urealiserede afkast fra investeringer på kr. -29,5 mio. samt en positiv påvirkning fra modtaget donation på kr. 2,0 mio. Den disponible kapital er reduceret med kr. 0,6 mio., da uddelingerne i regnskabsåret overstiger indtægterne fra bidragsydere samt renter og udbytter fra investeringerne. Reduktionen af den disponible kapital er i overensstemmelse med forventningerne, da det tilstræbes, at Mary Fondens disponible kapital anvendes til opfyldelse af fondens formål.

Mary Fondens kapital skal overholde Anbringelsesbekendtgørelsen og er placeret i en balanceret portefølje med et moderat risikoniveau, hvor der både er investeret i obligationer og aktier. Fondens portefølje efterlever danske og internationale anbefalinger for ansvarlige investeringer, og investeringerne vil udelukkende ske via EU kategoriseret Artikel 8 & 9 fonde. Det samlede afkast på porteføljen i 2022 var -10,33% mod et benchmarkafkast på -9,29%, hvilket ikke er et tilfredsstillende afkast. 2022 har været et historisk dårligt investeringsår, der har været påvirket af Ruslands invasion af Ukraine samt centralbankernes hårde kurs over for inflation. Det har resulteret i stigende renter og faldende aktiekurser, hvilket har givet negative afkast på både aktier og obligationer. 

Siden medio 2022 har porteføljen været undervægtet mod aktier og kreditobligationer og overvægtet i danske obligationer, da der fortsat ønskes en defensiv aktivallokering.

Bruttouddelingerne er i væsentlig grad på niveau med sidste års uddelinger.

Forventningen til 2023 er, at uddelingerne vil stige i takt med, at både nye og igangværende projekter udvikles og skaleres.

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

20222021
Afkast af værdipapirer-22.207.4119.932.622
Formålsdonation16.923.28117.408.477
Øvrige donationer75.76657.500
Indtægter-5.208.36427.398.599
 
Depot- og forvaltningsgebyr mv.79.81378.268
Personaleomkostninger til administration og fundraising897.509957.647
Administrationsomkostninger1.283.4871.062.794
Donation til omkostningsdækning fra Hempel Fonden m.fl.-2.260.809-2.098.709
Omkostninger00
 
Resultat før skat-5.208.36427.398.599
 
Skat af årets resultat00
Årets resultat før uddelinger-5.208.36427.398.599
 
Uddelinger24.825.71625.226.398
Årets resultat efter uddelinger-30.034.0802.172.201
 
 
Resultatdisponering
Overført til disponibel kapital-557.8002.172.201
Overført til bunden kapital-29.476.2800
-30.034.0802.172.201

Balance 31. december (aktiver)

20222021
Obligationer130.415.519128.719.154
Aktier mv.61.312.53990.517.775
Bankindestående149.951114.319
191.878.009219.351.248
 
Mellemregning, disponibel kapital-5.185.935-5.182.894
Bundne aktiver186.692.074214.168.354
 
Materielle anlægsaktiver72.87758.672
Beholdning af materialer1.776.5641.366.498
Tilgodehavender fra uddelingsaktiviteter217.766258.331
Tilgodehavende renter824.230700.001
Tilgodehavende udbytteskat945.323261.205
Periodeafgrænsningsposter195.8531.373.012
Andre tilgodehavender454.318405.549
Bankindestående8.045.4637.911.942
12.532.39412.335.210
 
Mellemregning, bunden kapital5.185.9355.182.894
Disponible aktiver17.718.32917.518.104
 
Aktiver204.410.403231.686.458

Balance 31. december (passiver)

20222021
Bunden kapital186.692.074214.168.354
Disponibel kapital10.238.96110.796.761
Egenkapital196.931.035224.965.115
 
Leverandører af varer og tjenesteydelser855.3631.207.864
Periodiserede donationer4.641.4673.910.233
Anden gæld1.982.5381.603.246
Kortfristede gældsforpligtelser7.479.3686.721.343
 
Gældsforpligtelser7.479.3686.721.343
 
Passiver204.410.403231.686.458

Uddelinger

20222021
Mobning og trivsel11.915.09311.363.662
Vold i hjemmet5.613.9925.775.763
Ensomhed5.527.8086.824.618
Projektudvikling933.894932.287
Mary Fondens særlige donation300.000330.068
Donation Alannah & Madeline Foundation234.9290
Donation Børns Vilkår Ukraine300.0000
 
24.825.71625.226.398

Bruttouddelinger 2018-2022

Chart by Visualizer