H.K.H. Kronprinsessens forord

Grundtanken i Mary Fondens virke er, at mennesker har brug for mennesker.

Og noget af det stærkeste, vi mennesker kan give hinanden, er en udstrakt hånd, vise hinanden tillid, eller på andre måder være der for hinanden.

2022 blev et år, hvor vi på mange måder blev bekræftet i netop det.

Året var ikke gammelt, da pandemien blev erstattet af en krig, som de færreste af os havde troet, vi skulle opleve, og som har påvirket os alle sammen på den ene eller anden måde. Men midt i krigens rædsler blev der også tændt et håb – i form af mennesker, der er der for hinanden. Meget hurtigt efter krigens udbrud viste både organisationer og utallige privatinitiativer opbakning og støtte til Ukraine. Det har været og er opløftende at se, hvordan danskerne er gået sammen om at vise samhørighed og medfølelse med det ukrainske folk. En opbakning, der uden tvivl gør en forskel, både helt konkret men også på den måde, at ukrainerne forhåbentlig ikke føler sig alene i deres smerte og ulykke.

I Mary Fonden besluttede vi hurtigt at støtte de ukrainske børn gennem Børns Vilkårs indsamling til børnetelefonerne i Ukraine samt Børns Vilkårs arbejde med at støtte ukrainske børn, der kommer til Danmark og ringer til BørneTelefonen. Vi er glade for, at donationen har bidraget til, at ukrainske børn har et sted at ringe hen, hvor de bliver hørt og kan få nogle konkrete, gode råd i den svære situation, de står i – både i Ukraine og i Danmark.

Betydningen af fællesskaber for det enkelte menneske kan ikke underkendes. Det har også vist sig på en anden måde i det forgangene år.

I årets sidste måned offentliggjorde vi nemlig den nye Fællesskabsmåling II, som VIVE har udarbejdet for Mary Fonden og TrygFonden. Undersøgelsens resultater er desværre ret nedslående. Siden Fællesskabsmålingen blev foretaget sidst for fem år siden, er der en stigende andel af danskerne, der kæmper med mistrivsel og ensomhed – og forskellen imellem dem, der har det godt, og dem, der kæmper med udfordringer, er blevet større. Samtidig er tilliden danskerne imellem faldet markant. Sammenhængen imellem gode, nære relationer og den enkeltes trivsel og tillid til andre er ikke til at tage fejl af.

Undersøgelsens resultater blev hørt og set af mange – og det er mit indtryk, at de har vakt til eftertanke og gødet jorden for ideer til nye løsninger. I Mary Fonden vil vi gøre, hvad vi kan, for at bidrage til at skabe nye måder at understøtte fællesskaber og relationer – ikke mindst den grundlæggende tillid mennesker imellem, der skal til for, at det kan lykkes.

Vi må og skal sikre os, at vi bliver endnu bedre til at finde sammen, og vi skal understøtte, at alle mennesker i vores samfund oplever, at de har en plads i fællesskabet – at de hører til.

Direktør Helle Østergaards forord

Kernen i Mary Fondens arbejde er vores projekter. Det er igennem projekterne, at vi gør en konkret forskel og bidrager til vores formål om at bekæmpe social isolation.

Siden Mary Fonden blev etableret for mere end 15 år siden, har det altid været et princip for os, at alle projekter skal tage afsæt i det bedst mulige vidensgrundlag. Og når projekterne er sat i gang, evaluerer vi dem løbende for at kunne tilpasse og forbedre, hvor det er nødvendigt.

Vores vidensarbejde har dog igennem årene udviklet sig fra primært at være rettet mod vores projekter til i dag også at fokusere på ny viden inden for vores tre indsatsområder – der hvor vi kan se, at viden mangler.  Formålet er at bidrage aktivt til at øge danskernes generelle viden om ensomhed, vold i hjemmet og mobning og trivsel, men også at give alle dem, der arbejder med områderne, et bedre vidensgrundlag til at kunne iværksætte virksomme indsatser.  

I 2022 har vi særligt produceret ny viden om vold i hjemmet, som både har haft til formål at kvalificere vores projekter, men samtidig også at tilføre ny viden til området.

I marts kunne vi offentliggøre en stor, ny befolkningsundersøgelse udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd med fokus på danskernes kendskab til og erfaringer med partnervold. Undersøgelsen rummer rigtig meget bred viden om vold, som netop både kan løfte danskernes forståelse af, hvad partnervold er, og give aktørerne på feltet en indsigt, der kan kvalificere deres arbejde.

På baggrund af undersøgelsen besluttede vi selv at agere på et af rapportens hovedresultater: nemlig at når der er voksne vidner til partnervold, er det kun hvert tredje vidne, der handler på vold. Med afsæt i undersøgelsen igangsatte vi kampagnen stoppartnervold.nu, der også rummer en ny hjemmeside af samme navn, hvor vidner til partnervold kan få gode råd til, hvordan de skal reagere og hjælpe. Vi håber, at den nye hjemmeside vil bidrage til, at flere tør række ud, når de er vidner til vold, og at vi på den måde kan være med til at sikre, at færre udsættes for vold, og færre børn vokser op i hjem med partnervold.

I maj offentliggjorde vi så endnu en undersøgelse om partnervold foretaget blandt kvinder på krisecenter med særligt fokus på vold før, under og efter graviditet. Undersøgelsen gav os ny viden, som vi ikke kan sidde overhørig. Den viste, at der er forøget risiko for, at partnervold opstår eller forværres under graviditet, og efter barnet er kommet til verden. Derfor har det også været så oplagt for os i Mary Fonden at bygge videre på  screeningsmodellen ’Sammen uden vold – Gravide’, som vi nu i et nyt partnerskab har målrettet småbørnsforældre.

I 2023 vil vi offentliggøre ny viden på alle vores områder, men med særligt fokus på ensomhed og trivsel blandt unge.

Viden er det første skridt til forandring. Og derfor er vi meget taknemmelige for, at vi med hjælp fra vores finansielle partnere, vores ekspertpaneler og samarbejdspartnere kan bidrage med ny viden inden for vores tre områder – både til gavn for vores eget arbejde og andre aktører på områderne, fordi vi på den måde kan skabe et grundlag for forandring.