Ensomhed

Mange danskere kæmper med følelsen af ensomhed. Ikke bare en gang i mellem, men ofte og i alvorlig grad. Når ensomheden bider sig fast, skader den både vores livskvalitet og helbred.

I Mary Fonden har vi i særlig grad sat os for at bekæmpe ensomhed blandt unge, som er den aldersgruppe, hvor flest oplever alvorlig ensomhed. Det gør vi forebyggende gennem projektet Me&We på efterskoler og i den almene 10. klasse og afhjælpende gennem programmet Lift i samarbejde med tre kommuner. Ensomhed bekæmpes bedst i fællesskab, og derfor lægger vi også vægt på at tage del i relevante partnerskaber på området.

Fakta

 • 600.000 danskere i alderen 16 år og opefter oplever alvorlig ensomhed. Det svarer til 12,4 % af befolkningen.
 • Hele 22 % af unge 16-24-årige føler sig alvorligt ensomme – andelen er størst hos unge kvinder.
 • Kortvarig ensomhed er helt almindeligt og ufarligt, mens langvarig ensomhed påvirker både fysisk sundhed og trivsel.
 • Mennesker, der føler sig svært ensomme over længere tid, har blandt andet forhøjet risiko for depression, forhøjet blodtryk og søvnforstyrrelser.
 • Ensomhed er en følelse og afhænger af den enkeltes sociale behov – det handler mere om kvaliteten af ens relationer end om antallet.

Me&We

De fleste unge i Danmark har det godt. De kaster sig ud i ungdomslivet, forfølger interesser og drømme, danner nye venskaber og finder deres vej. Men desværre mistrives stadig flere unge, og mange er påvirket af stress, pres og ensomhed. I 2022 blev Me&We – Efterskoler videreudviklet til 10. klasse, så også elever her kan træne deres sociale muskler.

98 efterskoler kunne i 2022 kalde sig ”Me&We”-efterskoler. Med opkvalificerede lærere arbejder efterskolerne systematisk og hen over hele skoleåret med elevernes trivsel og sociale relationer og kompetencer. Tre gode projekttår i samarbejde med Just Human, Efterskoleforeningen og Tuborgfondet og med fokus på efterskolerne blev afsluttet i 2022.

Gode resultater

Projektet er i hele projektperioden evalueret af Pluss, som blandt andet fremhæver, at Me&We har haft en positiv virkning på lærernes oplevelse af:

 • at have tilstrækkelig viden om, hvordan de kan arbejde med elevernes sociale trivsel.
 • at have konkrete redskaber, som de kan bruge i arbejdet med elevernes sociale trivsel.
 • at arbejde systematisk med elevernes sociale trivsel.
 • at have et fælles sprog og mulighed for sparre med de andre lærere om trivselsarbejdet.

Me&We 10. klasse
I 2022 indledte Mary Fonden et nyt samarbejde om Me&We med Just Human, Landsorganisationen af 10. klasser (LA10) og Tuborgfondet. Sammen med LA10 og tre pilotskoler i henholdsvis Esbjerg, Skive og Roskilde videreudvikles og afprøves Me&We-materialet nu i en 10. klasses kontekst. Ligesom med Me&We til efterskoler skal lærere og ledere fra 10. klasse-skoler deltage i tre workshops i løbet af skoleåret, som klæder dem på til at lede eleverne igennem aktiviteter, der blandt andet skal gøre dem opmærksomme på deres betydning for fællesskabet og styrke deres evne til at skabe og vedligeholde meningsfulde relationer.

Me&We sker i samarbejde med:

Partnerskaber: Folkebevægelsen og flere i fællesskaber

Ingen kan bekæmpe ensomhed alene, og derfor består en del af Mary Fondens arbejde inden for området Ensomhed i, at vi deltager i relevante partnerskaber. Vi har i mange år været en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed og det store collective impact-projekt Flere i fællesskaber. I 2022 gik vi også med i Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed, som blandt andet udarbejder en national strategi for bekæmpelse af ensomhed.

Folkebevægelsen mod Ensomhed

Omkring 90 organisationer, foreninger, kommuner og virksomheder står sammen om visionen, at ingen skal rammes af alvorlig ensomhed i Danmark. I Folkebevægelsen mod Ensomhed deler vi viden og erfaringer og står bag de to store årlige events ”Danmark Spiser Sammen”, hvor vi opfordrer danskerne til at arrangere fællesspisninger for dem, der har mod på at møde nye mennesker. Vi har i Mary Fonden været med, siden Folkebevægelsen mod Ensomhed blev født i 2014, og bidrager ved at være en del af styregruppen og relevante undergrupper og udvalg.

Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mental Talk stod i 2022 bag en stor ensomhedskonference. Til konferencen var fagfæller og andre aktører på ensomhedsområdet samlet for at dele viden og perspektiver, og H.K.H. Kronprinsessen holdt åbningstalen.

Flere i Fællesskaber

Silkeborg Kommune er ramme for det store collective impact-projekt Flere i Fællesskaber, som skal mindske ensomhed og fremme social deltagelse og trivsel blandt unge og ældre. I forsknings- og udviklingsprojektet indgår et patchwork af ensomhedsinterventioner, og forsker Mathias Lasgaard fra DEFACTUM følger udviklingen undervejs. Mary Fonden sidder med i styregruppen og bidrager derudover med kommunikationsfaglig sparring og udbredelse af viden.

Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed

I 2022 blev et stort flertal af Folketingets partier enige om at nedsætte et nyt nationalt partnerskab mod ensomhed, som blandt andet skal bidrage til at formulere en national ensomhedsstrategi, styrke den nationale indsats mod ensomhed og skabe større fokus på udfordringen i samfundet.

Røde Kors og Ældre Sagen står i spidsen for partnerskabet, som består af flere end 100 civilsamfundsorganisationer, myndigheder og private virksomheder. Mary Fonden er en del af partnerskabet og deltog i 2022 i arbejdet med at udforme et oplæg til en konkret national strategi mod ensomhed.

Frida - Unge fællesskaber

Lift

Alle unge, som føler sig svært ensomme, skal ses og tilbydes hjælp til at bryde med ensomheden samt støtte til at indgå i nye meningsfulde relationer. Det er en ambitiøs vision, som kræver et ambitiøst program. I 2022 så Mary Fondens nye initiativ Lift dagens lys.

For at komme ensomhed blandt unge til livs har Mary Fonden taget initiativ til Lift – et nyt og ambitiøst projekt, der går helhedsorienteret til værks. Som det første skal Lift sikre, at de unge, der føler sig alvorligt ensomme, men som ikke selv opsøger hjælp, bliver fundet. Dernæst skal de unge guides videre til et relevant afhjælpende tilbud eller et inkluderende fritidsfællesskab – alt efter, hvad den enkelte unge har behov for. Sidst men ikke mindst, skal initiativet hjælpe de unge over i varige fritidsfællesskaber og bidrage til, at de etablerede fritidsfællesskaber opkvalificeres med viden om ensomhed og bliver endnu bedre til at tage imod unge, der føler sig ensomme.

Alle kan få brug for et lift

Lift skal i første omgang afprøves i tre kommuner i samarbejde med lokale frivilligcentre, Ventilen, DGI, DEFACTUM og Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Kommuner og civilsamfund arbejder altså tæt sammen i Lift. De tre kommuner Ballerup, Esbjerg og Vejle gik i 2022 i gang med at implementere Lift og bidrog til at kvalificere program-modellen.

Ensomhed blandt unge er et problem, vi ikke kan lukke øjnene for. Derfor har vi nu sat et både omfattende og ambitiøst initiativ i gang med en bred vifte af aktører fra det offentlige og civilsamfundet. Vi ved fra eksisterende viden og erfaringer med at bekæmpe ensomhed, at det ikke er nok at gøre én ting. Der skal en helhedsorienteret indsats til – og det er det, vi nu forsøger at udvikle sammen med mange gode kræfter.

Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden
Evaluering

Som led i Lift gennemføres i alt fire forskellige evaluerings- og analyseprojekter, som hver især skal bidrage med løbende viden om programmets udvikling og implementering i de tre kommuner. Hovedformålet med analyseaktiviteterne er:

 • At skabe et vidensgrundlag for, at aktørerne i Lift løbende kan lære af erfaringer og resultater med henblik på at understøtte tilpasning og forankring af programmet.
 • At dokumentere udvikling, implementering og virkning af indhold og målsætninger i Lift.
 • At styrke den empiriske forskning om ensomhed og helhedsorienterede afhjælpende indsatser.

Tre af de fire evaluerings- og analyseprojekter blev igangsat i 2022, mens det sidste igangsættes i foråret 2023.

Lift sker i samarbejde med: