Økonomi

Mary Fonden har i regnskabsåret 2021 realiseret et resultat før uddelinger på DKK 27,4 mio., som primært hidrører fra donationer fra bidragsydere på DKK 17,4 mio. samt et samlet afkast af investeringer på DKK 9,9 mio., der er indtægtsført i resultatopgørelsen. Der er i regnskabsåret desuden modtaget donationer på DKK 2 mio., der er overført til Mary Fondens grundkapital.

Det realiserede samt urealiserede afkast (DKK 6,2 mio.) er overført til Mary Fondens disponible kapital. Derudover er der anvendt DKK 4,0 mio. af Mary Fondens disponible kapital til finansiering af aktuelle indsatsområder, da det tilstræbes, at Mary Fondens disponible kapital anvendes til opfyldelse af fondens formål. På denne baggrund er Mary Fondens disponible kapital steget med DKK 2,2 mio. Mary Fondens samlede egenkapital er i alt steget med DKK 4,2 mio. til DKK 225,0 mio.

Mary Fondens kapital skal overholde Anbringelsesbekendtgørelsen og er placeret i en balanceret portefølje med et moderat risikoniveau, hvor der både er investeret i obligationer og aktier. Fondens portefølje efterlever danske og internationale anbefalinger for ansvarlige investeringer og investeringerne vil udelukkende ske via EU kategoriseret Artikel 8 & 9 fonde. Det samlede afkast på porteføljen i 2021 var 4,60 % mod et benchmarkafkast på 4,19 %, hvilket må anses som værende et tilfredsstillende afkast. Det har primært været porteføljens aktier, der har bidraget positivt til det samlede afkast, mens obligationerne har bidraget negativt blandt andet som følge af den stigende inflation i markedet og de deraf stigende renter.

I løbet af 2021 har porteføljen været overvægtet mod aktier, neutralvægtet til kreditobligationer og undervægtet i danske obligationer. Senere på året er overvægten til aktier nedbragt.

Bruttouddelinger er steget i 2021, hvilket i væsentligt omfang kan henføres til indsatsområderne Vold i Hjemmet og Ensomhed, hvor der har været øget aktivitet.

Forventningen til 2022 er, at uddelingerne vil fortsætte den positive udvikling i takt med, at både nye og igangværende projekter udvikles og skaleres.

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

20212020
Afkast af værdipapirer9.932.62210.094.494
Formålsdonation17.408.47717.957.509
Øvrige donationer57.500132.432
Indtægter27.398.59928.184.435
Depot- og forvaltningsgebyr mv. 78.26889.240
Personaleomkostninger til administration og fundraising957.647609.016
Administrationsomkostninger1.062.7941.111.329
Donation til omkostningsdækning fra Hempel Fonden m.fl.-2.098.709-1.809.585
Omkostninger 00
Resultat før skat27.398.59928.184.435
Skat af årets resultat00
Årets resultat før uddelinger27.398.599
28.184.435
Uddelinger25.226.39824.000.829
Årets resultat efter uddelinger
2.172.201
4.183.606
Resultatdisponering
Overført til disponibel kapital2.172.201-2.712.414
Overført til bunden kapital06.896.020
2.172.2014.183.606

Balance 31. december (aktiver)

Aktiver20212020
Obligationer 128.719.154119.583.600
Aktier mv.90.517.77597.819.181
Bankindestående 114.319243.531
219.351.248217.646.312
Mellemregning, disponibel kapital
-5.182.894-5.477.958
Bundne aktiver214.168.354212.168.354
Materielle anlægsaktiver58.672109.589
Beholdning af materialer1.366.4982.013.156
Tilgodehavender fra uddelingsaktiviteter258.33186.850
Tilgodehavende renter 700.001480.166
Tilgodehavende udbytteskat261.205176.535
Periodeafgrænsningsposter1.373.0121.326.987
Andre tilgodehavender405.549291.499
Bankindestående 7.911.9429.397.974
12.335.21013.882.756
Mellemregning, bunden kapital 5.182.8945.477.958
Disponible aktiver17.518.10419.360.714
Aktiver
231.686.458
231.529.068

Balance 31. december (passiver)

Passiver20212020
Bunden kapital214.168.354212.168.354
Disponibel kapital10.796.7618.624.560
Egenkapital224.965.115
220.792.914
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.207.864789.131
Periodiserede donationer3.910.2335.577.909
Anden gæld 1.603.2464.369.114
Kortfristede gældsforpligtelser6.721.343
10.736.154
Gældsforpligtelser
6.721.343
10.736.154
Passiver231.686.458
231.529.068

Uddelinger

20212020
Mobning og trivsel11.363.66212.342.906
Vold i hjemmet5.775.7635.468.223
Ensomhed6.824.6185.018.699
Projektudvikling932.287871.001
Mary Fondens særlige donation330.068300.000
25.226.39824.000.829

Bruttouddelinger 2017-2021