Vold i Hjemmet

I Mary Fonden er det vores ambition og vision, at børn ikke skal vokse op med partnervold i familien, og at kommende og nuværende mødre og fædre skal bryde med volden så tidligt som muligt. Desuden ønsker Mary Fonden at bidrage til at gøre danskerne i stand til at genkende partnervold, når de er vidne til den som nærtstående, samt i stand til at turde tale om den og gribe ind med tilbud om støtte til den voldsudsatte.

Fakta

  • Det skønnes, at ca. 38.000 kvinder og 19.000 mænd hvert år udsættes for fysisk partnervold i Danmark
  • Knap hver 6. barn vokser op i et hjem med vold
  • Vold er et stort tabu, og mange formodes aldrig at anmelde volden. Antallet af voldsudsatte kan derfor være endnu højere

Rygsække til børn på krisecentre

Alle børn, der kommer på krisecenter, kan få en rygsæk med tøj og ting, der passer til det enkelte barns alder. Mange børn ankommer til krisecentre uden noget, og her opfylder rygsækken også et praktisk formål. Siden 2008 har Mary Fonden, Ole Kirk’s Fond og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) uddelt mere end 30.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor.

Det kan være svært for et barn at skulle forlade sit hjem og flytte på krisecenter. Og hvis børnene forlader deres hjem på grund af vold, kommer de ofte afsted uden deres personlige ejendele. Rygsækkene til børnene har derfor et praktisk formål og indeholder blandt andet tøj, toiletsager, legetøj, en bamse og en bog.

Rygsækkene som redskab og signal

Men rygsækkene er samtidig et redskab for krisecentermedarbejdere, som kan åbne op for en dialog med barnet om volden. Rygsækken kan bruges til at tale med barnet om den nye situation og gøre det nemmere for børnene at få hul på de svære emner.

Rygsækkene har desuden en klar signalværdi. Når børnene får deres rygsæk, er det en klar markering af, at det aldrig er okay at blive slået, og det er ikke acceptabelt at skulle vokse op i en familie med vold. I 2021 er der delt ca. 2400 rygsække ud.

Projektet sker i samarbejde med:

Sammen uden vold

Sammen med Amager og Hvidovre Hospital, Dialog mod Vold og Østifterne gennemfører Mary Fonden projekt Sammen uden vold på Hvidovre Hospital. I 2021 har jordemødrene og andre fagprofessionelle modtaget opfølgende undervisning i at screene for partnervold blandt de gravide par, og hvordan de bedst kan støtte de par, der bliver opsporet, til at stoppe volden i familien.

2021 har været et år, der har budt på udrulning og kvalificering af projektet. I skrivende stund finder vi nu 1-3 gravide par med vold i parforholdet om ugen. Det er par, der ikke blev fundet før. Når parret tidligt får den nødvendige støtte, hjælper vi ikke bare dem, men også det ufødte barn til en bedre start på livet.

Evaluering af projektet

I 2021 har Mary Fonden også indgået en aftale med Oxford Research om evaluering af projektet. Evalueringen vil se på fagpersonernes brug af screeningsmodellen samt forældrenes tilfredshed med den støtte, som de bliver tilbudt.

Jordemødrene screener parrene for vold ved konsultationerne i uge 14 og 28. Siden september 2021 har de gravide også modtaget et digitalt spørgeskema (PRO skema) i uge 7 med forskellige spørgsmål om deres graviditet, herunder fem spørgsmål om partnervold. Dermed er den fulde screeningsmodel nu iværksat.

Sammen uden vold er en del af forsknings- og udviklingsprojektet God start på familielivet.

For mig at se, er denne intervention omkring voldscreeningen den enkeltstående mest værdiskabende indsats på graviditetsområdet i mange år.

Sisse, Vicechef-jordemoder på Amger og Hvidovre Hospital

Sammen uden vold sker i samarbejde med:

Styrket indsats mod vold i hjemmet

Med afsæt i erfaringerne fra Sammen Uden Vold og med ønsket om at styrke den tidlige forebyggelse af vold i familien er Mary Fonden med støtte fra Ole Kirks Fond i 2021 gået i gang med at udvikle en indsats målrettet sundhedsplejerskerne.

Mary Fonden har i 2021 undersøgt og afdækket den nuværende praksis i sundhedsplejen og sundhedsplejerskernes behov og interesse for en indsats med screening og opsporing af vold i hjemmet.

Gennem fokusgrupper med ledende og udgående sundhedsplejersker samt eksperter på området er det blevet tydeligt, at projektet skal bygge videre på eksisterende praksis, at henvisningsmuligheder er altafgørende, samt at indsatsen skal inddrage både mor og far.