18. december 2013

Året, der gik 2013

2013 er ved at være forbi. Og som en del af overgangen fra et år til det næste er det naturligt for os i Mary Fonden at se tilbage på det forgangne års mest markante begivenheder og frem mod de opgaver, som det nye år vil bringe.
Børnestafetten 2013

I årets løb har vi i Mary Fonden styrket, videreudviklet og udvidet vores tre indsatsområder, Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed, og på alle områder har vi gennemført omfattende evalueringer. Evalueringerne gør os klogere og peger på uforløst potentiale, der kan målrette og forbedre vores arbejde.

Det har været et utrolig spændende og oplevelsesrigt år, og jeg kan umuligt beskrive det udtømmende. I stedet vil jeg fremhæve en håndfuld eksempler, som har rørt mig og gjort mig glad og stolt af vores arbejde for at bekæmpe social isolation.

Fri for Mobberi Børnestafetten er et af dem. I sommer afholdt vi sammen med Red Barnet stafetten for sjette gang – i år for første gang i samarbejde med Sparta og Aarhus Motion. Flere end nogensinde mødte op i både København og Aarhus for at løbe med mod mobning. Den årlige børnestafet er blevet en kærkommen tilbagevendende markering af, at vi skal blive ved med at forebygge mobning. Hvert eneste år starter nye børn i børnehave og skole, og de har som børnene før dem brug for at føle sig trygge og accepterede. I år løb prins Christian med – ikke fordi jeg havde opfordret ham til det, men fordi Fri for Mobberi er en naturlig del af hans skoleliv. Det mindede mig på nærmeste hold om, hvordan Fri for Mobberi bliver en del af vores børn og deres fælles kultur – en kultur, hvor de som det naturligste i verden tager sig af hinanden.

I september rejste vi til Marokko for at sætte fokus på vold mod kvinder og for at få indsigt i arbejdet under Det Arabiske Initiativ, hvor danske erfaringer kommer kvinder i Marokko til gavn og omvendt. Besøget gav et dybt bevægende indblik i de marokkanske kvinders barske historie og den sociale isolation, som volden ofte efterlader dem i. Kvinderne mister deres tilknytning til venner og familie i bruddet med manden, de er sjældent bekendt med deres rettigheder og har brug for juridisk hjælp til at gøre krav på dem. Derfor har vi valgt, at Mary Fondens årlige donation på 250.000 kr. skal gå til juridisk bistand til voldsudsatte kvinder i Marokko – og dermed støtte kvinderne i at etablere et nyt liv fri af vold.

Besøget tegnede også et billede af, hvordan et samarbejde på tværs af kulturer skaber håb. Gennem opkvalificering af krisecentermedarbejdere og dommere er det lykkedes KVINFO, Danner og LOKK at støtte de marokkanske kvinder, og omvendt har de danske organisationer fået værdifuld viden om, hvordan de bedst støtter voldsudsatte kvinder fra Mellemøsten og Nordafrika på de danske krisecentre. Gensidigheden i projektet er dets styrke og nøglen til forankring og levedygtighed.

Den måde at tænke på afspejles i vores arbejde i Mary Fonden: Hvis den gode viden og praksis findes, så lad os udbrede den – med respekt for og involvering af de kræfter, som i sidste ende skal bære indsatsen videre. Helt konkret arbejder vi i øjeblikket på at bruge erfaringerne fra Marokko som inspiration til et lignende projekt i Grønland.

Et andet eksempel på, hvordan gode erfaringer kan leve videre i nye omgivelser, er vores seneste projekt Klubfidusen. Med afsæt i Fri for Mobberi har vi sammen med Red Barnet, DBU og TrygFonden flyttet trivselsarbejdet ud i børnenes fritidsliv – i første omgang fodboldklubberne. I september lancerede vi sammen med Kronprinsen indsatsen i Bagsværd Boldklub, der var en af fem udvalgte pilotklubber. Siden har vi afsluttet pilotfasen, og fra foråret næste år tilbyder vi Klubfidusen til fodboldklubber i hele landet.

Mobning og mistrivsel stopper ikke, når klokken ringer ud, og derfor bør forebyggelsen også foregå, når børnene har fri. Med Klubfidusen gør vi opmærksom på, at mobning også finder sted i fritiden – og vi tilbyder redskaber til at styrke fællesskabet i landets fodboldklubber – og på sigt forhåbentlig også andre sportsgrene.

Tidligere i år igangsatte vi sammen med Ole Kirk’s Fond og Center for Familieudvikling et projekt, der skal forebygge kærestevold. Der findes allerede gode erfaringer internationalt, og anbefalingen har været enslydende: Fokuser på gode kæresteforhold mere end kærestevold. Forebyg volden ved at give de unge evnen til at skabe sunde forhold fra første forelskelse. Med afsæt i de dokumenterede udenlandske erfaringer er vi i øjeblikket i gang med at udvikle metode og indhold, og vi ser meget frem til lanceringen næste år.

For nylig besøgte vi Liam og Oskar og alle de andre børn i Børnehuset Troldehøj i Helsingør. I Troldehøj har en stor andel af børnene sproglige udfordringer, og for at skubbe på sprogets udvikling arbejder pædagoger og børn systematisk med LæseLeg. Vi ved, at sproget er en nøgle til fællesskabet, og at det kan være isolerende ikke at kunne sætte ord på sine tanker, følelser og ønsker. LæseLeg styrker børnenes kommunikative kompetencer og ultimativt deres sociale liv. De får med andre ord større sprog, mod til at bruge det og til at indgå nye venskaber. Og det giver gode børneliv. I Mary Fonden er det en stor glæde, at flere end 500 børnehaver har taget LæseLeg til sig siden udrulningen sidste år. Det lover godt for det videre arbejde med at give alle børn sprog nok til at være en del af legen og fællesskabet.

På ensomhedsområdet er vi i øjeblikket i gang med en større kvalitativ analyse af ensomhed blandt voksne i samarbejde med Ensomme Gamles Værn, og de første resultater viser, at ensomheden ikke altid forsvinder, fordi man er i et parforhold. Ensomheden opleves indefra, og den kan ramme, selv om vi er omgivet af mennesker. Det kan gøre det svært at få øje på den, men måske er det sværeste i virkeligheden at spørge ind til den. I november undersøgte vi danskernes forhold til ensomhed i en befolkningsundersøgelse. Over halvdelen af de adspurgte kender mennesker, som de tror eller ved er ensomme. Næsten 60 % svarer, at de gerne ville, men ikke har spurgt ind til ensomheden, oftest fordi de ikke ved, hvordan de skal gribe det an. Undersøgelsen vidner om den berøringsangst, der kan komme i vejen for vores omsorg for andre mennesker. Og det er en skam, at vi har så svært ved at blande os, for omsorgen modtages oftest med glæde. I Mary Fonden arbejder vi på at skabe større forståelse for ensomhed og at gøre den til noget, vi taler om.

Der findes ingen hurtige løsninger på social isolation, og det er grunden til, at vi holder fast i vores indsatser – også efter at de har mistet deres nyhedsværdi. Det kræver en varig indsats, hvis vi vil ændre de ofte komplekse problemstillinger, der er i spil, når vi taler mobning, vold og ensomhed.

Og så kræver det samarbejde. Mary Fondens grundtanke er, at alle har ret til at høre til – at ingen skal stå alene. Det gælder også os i Mary Fonden. Helt bogstaveligt. Alene kan vi udrette lidt, i partnerskaber kan vi løfte langt mere. Fundamentet for vores arbejde for at bekæmpe social isolation hviler således på evnen til at vække engagement og bygge bro til vores strategiske partnere. Jeg vil derfor gerne takke de mange eksperter, NGO’er, fonde, virksomheder og andre ildsjæle, der har hjulpet de mange på kanten af fællesskabet gennem vores fælles arbejde for at forebygge og afhjælpe social isolation.

Med opfordringen til at finde modet til at spørge ind vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …