> English

Mary Fonden styrker projekt for børn med et lille sprog

Et lille sprog kan have store konsekvenser for små børns trivsel og senere skolegang. Med en ny, stor donation fra Egmont Fonden vil Mary Fonden over de næste tre år skærpe indsatsen for de sprogligt mest udfordrede børn.

Flere små børn i danske dagtilbud vil i fremtiden få styrket deres kommunikative evner gennem gode læseoplevelser og leg. Det sker, når Mary Fonden med støtte fra Egmont Fonden over de næste tre år videreudvikler og udbreder projekt LæseLeg, så det når endnu flere af de allermest sprogligt udfordrede børn. Egmont Fonden har doneret 5.715.000 kr. til indsatsen.

Alle børn har brug for at kunne sætte ord på deres tanker og følelser – og mangel på sprog kan være en hindring i forhold til at indgå i fællesskabet og i at udvikle det enkelte barns fulde potentiale. Vi ved, at LæseLeg virker, men vi har også en begrundet antagelse om, at vi kan målrette programmet endnu mere til de børn, der er sprogligt allermest udfordret,” siger direktør i Mary Fonden, Helle Østergaard.

LæseLeg, der siden 2012 har hjulpet pædagoger med at styrke børns sprog og relationer, er baseret på den anerkendte metode dialogisk læsning, der handler om at læse billedbøger på en måde, der involverer børn i samtaler om bogen, kombineret med kreative aktiviteter og leg.

Tidligere følgeforskning har vist, at LæseLeg har en positiv effekt på børns ordforråd, selvtillid og sociale relationer, men peger også på, at effekten for de sprogligt mest udfordrede børn, herunder tosprogede, kan styrkes.

Egmont Fonden har tiltrådt Småbørnsløftets mål om, at alle småbørn skal have et godt børneliv og udvikle de nødvendige forudsætninger for en god skolegang. En alderssvarende sproglig udvikling er helt afgørende for dette. Vi håber, at LæseLeg med vores støtte kommer til at bidrage markant til, at ikke mindst udsatte børn tidligt i livet får den sproglige støtte, som de har behov for,” siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Donationen fra Egmont Fonden vil bl.a. gå til udvikling af et nyt LæseLeg-kursus for pædagogisk personale, øget fokus på forældreinddragelse, samarbejde med kommuner og eksperter samt en fokusering af LæseLeg-materialerne ift. tosprogede børn. Det hele vil bygge ovenpå de eksisterende erfaringer og på dialog med pædagoger, forældre og ikke mindst børnene selv.

I udviklingen vil der desuden blive lagt vægt på at tilpasse LæseLeg til den styrkede pædagogiske læreplan, der trådte i kraft i 2018. Undervejs i projektperioden vil effekten på såvel børnenes sprog som deres sociale relationer blive undersøgt for at afdække, hvad der virker og evt. udfordrer.

Den forstærkede LæseLeg-indsats bidrager til målene i Småbørnsløftet, som Mary Fonden er medunderskriver af.

FAKTA
 

Om små børn og sprog

Forskning har vist, at der tidligt i børnenes liv er betydelige forskelle i børns socioemotionelle, sproglige og tidlige matematiske kompetencer, og at børnene har forskellige vilkår for udviklingen af disse kompetencer pga. forskelle i familiemæssig baggrund og forskelle i kvaliteten af udvalgte aspekter af læringsmiljøet i hjemmet.

Når det gælder sproglige, matematiske og sociale evner, er en stor gruppe børn sat hele to år tilbage i forhold til deres jævnaldrende. Den gruppe af børn, der hører til de 15 procent svageste, har i en alder af fire og et halvt år et sprog, der er på niveau med en treårig eller under. Samme tendenser ses for børnenes socioemotionelle og tidlige matematiske kompetencer.

Forskellene i børnenes kompetencer betyder, at børnene har forskellige forudsætninger for at indgå og deltage i børnefællesskaberne i dagtilbuddene.

Kilde: Rambøll, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet: Børns tidlige udvikling og læring i dagtilbud – videnspublikation til kommuner, 2016.

Om LæseLeg 

LæseLeg er et konkret pædagogisk redskab, der ved hjælp af billedbøger gør det let at arbejde med børns sprog og kommunikative kompetencer i daginstitutioner og dagpleje.

LæseLeg er udviklet og drives af Mary Fonden i samarbejde med eksperter i børn og sprog. Programmet blev lanceret i 2012 som det første, der i Danmark arbejdede med dialogisk læsning i en dansk pædagogisk praksis, og hvor den dialogiske læsning blev kombineret med børnenes leg.

LæseLeg blev i 2012 fulgt af et hold forskere under ledelse af professor i udviklingspsykologi og leder af Børnesprogklinikken ved Aalborg Universitet Kristine Jensen de López. Læs mere om studierne.

Flere end 1.400 dagtilbud og skoler har siden lanceringen rekvireret LæseLeg. Læs mere på læseleg.dk.

LæseLeg indgår i Mary Fondens arbejde for at forebygge og afhjælpe social isolation og fremme børns trivsel.

Om Egmont Fonden

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, som består af en kommerciel del, som driver medievirksomhed, og en almennyttig del, der arbejder for at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Hvert år går knap 100 mio. kr. af overskuddet fra Egmont Fondens medievirksomhed til de almennyttige indsatser i Danmark og i Norge.

Målet i Egmont Fondens almennyttige strategi er, at alle unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. Det betyder i praksis, at alle børn og unge skal kunne læse, regne og skrive, når de forlader skolen. Og de skal have udviklet sociale og personlige kompetencer, der sikrer, at de er i stand til at skabe sig et godt liv.

Læs mere på egmontfonden.dk

Om Småbørnsløftet

Småbørnsløftet er et løfte afgivet af organisationer, myndigheder, fonde, videnspersoner og fagfolk om at give alle børn samme chancer for at trives, lære og udvikle sig.

Baggrunden er forskning, som viser, at selvom Danmark for de fleste børn er et godt sted at vokse op, så oplever børn stadig en ulighed i læring, som har konsekvenser for dem helt ind i voksenlivet.

Småbørnsløftets mål er:

  • At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang.
  • At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Underskrivere af Småbørnsløftet forpligter sig til at handle, så alle børn sikres gode lærings- og udviklingsmuligheder. Aktuelt har 108 skrevet under på Småbørnsløftet, herunder Mary Fonden.

Småbørnsløftet er formuleret af Småbørnsalliancen, som udgøres af en bred kreds af organisationer, myndigheder, fonde, fagprofessionelle, vidensmiljøer m.fl., herunder Egmont Fonden og DEA.

Læs mere på småbørnsløftet.dk.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Nyd pausen, fællesskabet og alt det klare gule ☀️ Tag jer godt af hinanden. Vi ses på den anden side af påske #alleharrettilathøretil
mary_fonden Kronprinsessen: “Alle har behov for at høre til. Og alle kan være noget for nogen. Hvis vi rækker ud til hinanden. Det handler om åbenhed. Om tolerance. Om mod. Fra hver og en af os.” Sådan slutter Kronprinsessen sit forord af i årsberetningen for 2018, hvor du kan læse om alt det, vi har bedrevet i løbet af sidste år. Det er ikke så lidt, men vi har heller ikke gjort det alene. Tak til alle, der har været med undervejs, fx de modige deltagere i Værket - netværk for voksne i Næstved, som du kan se sammen med Kronprinsessen her på billedet. God påske! #alleharrettilathøretil
mary_fonden H.K.H. Kronprinsessens fokus på mobning og at børn tidligt skal bevidstgøres om det gode digitale kammeratskab kan man læse om i denne uges udgave af #Børneavisen! Find avisen på biblioteket eller i kiosken - og læs den sammen med dit barn! Der er nemlig gode råd til både børn og forældre. #friformobberi #maryfonden #redbarnet #forebyggelseerbedst #stopmobning
mary_fonden ”Jeg er en ’liker’, men jeg ’liker’ ikke alt … ” H.K.H. Kronprinsessen og flere end 220 børn fra Fritidsinstitutionen ved Vibenshus Skole sang med, da @friformobberi og rapgruppen @hipsomhapdk præsenterede en ny sang, Liker, om at være en god kammerat på nettet. Inden koncerten besøgte Kronprinsessen fritidshjemmet, der siden 2014 har arbejdet med Fri for Mobberi, som er en integreret del af alle pædagogiske aktiviteter fra 0. til 3. årgang. Børn og voksne arbejder med tolerance, respekt, omsorg og mod i alle aktiviteter. Fx når de spiller Minecraft, synger og spiller og arbejder med kreative aktiviteter. #friformobberi #liker #jegerenliker #maryfonden #redbarnet #forebyggelseerbedst 📸: Jakob Carlsen
mary_fonden Alle børn får en skinnende medalje, når de løber med i @friformobberi #børnestafetten2019. Løbet en festlig markering af det alvorlige budskab: Det er aldrig i orden at mobbe, og alle har ret til en plads i fællesskabet. Kom og vær med! Vi løber i Aarhus den 25. maj og i København den 22. juni. Find link i bio til tilmelding – husk, at det kun er dit barn, du skal tilmelde. Fri for Mobberi Børnestafetten er Mary Fonden og Red Barnets årlige børneløb mod mobning. Ruten er en kilometer, og børnene løber med en lille bamse som stafet. Når de har gennemført distancen, afleverer de bamsen og får en medalje. Udover løbet er der børneunderholdning og sjove aktiviteter på pladsen. Alle børn mellem 0-13 år kan deltage. Ses vi? #løbmodmobning #forebyggelseerbedst #tolerance #respekt #omsorg #mod